PRZEJAZDY PONADNORMATYWNE:
PROCEDURA:

Przejazd pojazdu ponadnormatywnego, którego wymiary, masa lub nacisk osi przekracza wartości dopuszczalne wymaga uzyskania zezwolenia. W przypadku przejazdów w granicach państwa zezwolenia takie wydają Oddziały GDDKiA. Zezwolenia takie wydawane są jedynie w przypadku, gdy ładunek jest niepodzielny i brak jest możliwości jego przewozu innymi środkami transportu (kolej, transport wodny) oraz, gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu. Przewoźnik występuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przejazdu – z wnioskiem, w którym podane są informacje dotyczące miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu, zestawie pojazdów oraz ładunku. Na jego podstawie ustalana jest trasa przejazdu i wydawane zezwolenie na przejazd z podaniem trasy oraz terminu przewozu. Równocześnie naliczana jest opłata za przejazd pojazdu ponadnormatywnego oraz za wyznaczenie trasy. Dodatkowo określane są warunki przewozu, np.: pilotaż, pilotaż policji, zabezpieczenie linii napowietrznych, uzgodnienia z PKP przejazdu przez skrzyżowania z liniami kolejowymi, itp.


 


PODSTAWA PRAWNA


 


1.1.        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. Nr 108/2005 poz. 908).


1.2.        Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  - Dz. U. Nr 179 poz. 1486.


1.3.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych – Dz. U. Nr 267 poz. 2660.


1.4.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – Dz. U. Nr 103 poz. 1085.


1.5.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż – Dz. U. Nr 110 poz. 1165.


1.6.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów – Dz. U. Nr 7 poz. 62.


1.7.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie sieci dróg po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (10,0 t)  – Dz. U. Nr 219 poz. 1861.


1.8.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie sieci dróg po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (11,5 t)  – Dz. U. Nr 219 poz. 1860.