S3 Obwodnica Miękowa


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość – 4,8 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- lata realizacji – 2009 - 2012

- wartość projektu – 65 mln złotych

- wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

 

harmonogram realizacji:

decyzja środowiskowa: 12.02.2007

pozwolenie na budowę: 27.05.2009

rozpoczęcie budowy: 18.12.2009

oddanie drogi do użytkowania: 16.12.2011

zakończenie wszystkich robót: 14.05.2012

04a42dbea0c6b7205ac4314464ca304e.gif

 

II. Opis inwestycji:

Droga krajowa nr 3 (E65) w miejscu planowanej inwestycji przebiega przez miejscowość Miękowo. Na odcinku o długości 1,4 kilometra przebiegającym przez miejscowość obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zabudowa zlokalizowana jest w odległości kilku metrów od granicy pasa drogowego, wzdłuż drogi znajdują się liczne bramy zjazdowe i gospodarcze. Na niektórych odcinkach brak jest chodników i ruch pieszych odbywa się poboczem. Zważywszy na duże natężenie ruchu na tym odcinku DK-3 mieszkańcy są stale narażeni na wszelkie uciążliwości związane z bliskim sąsiedztwem ruchliwej drogi. Na południe od miejscowości Miękowo kończy się odcinek DK nr 3 o parametrach drogi ekspresowej, droga zwęża się do jednej jezdni, dodatkowo występuje tam kolizyjne skrzyżowanie z ulicą Wolińską. Połączenie przejścia drogi z dwóch jezdni do jednej wraz z kolizyjnym skrzyżowaniem i wjazdem do miejscowości z ograniczeniem prędkości do 50 km/h powoduje powstawanie na tym odcinku DK-3 korków. Trudności w ruchu nasilają się szczególnie w okresie wzmożonego ruchu dojazdowego nad morze w okresie wakacyjnym.

Budowa obwodnicy Miękowa zwiększy dostępność ekonomiczną i komunikacyjną regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, jak również pozytywnie wpłynie na kreowanie sieci nowoczesnego systemu transportowego opartego o sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu Pomorza Zachodniego poprzez likwidację „wąskiego gardła” w rejonie miejscowości Miękowo.

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica Miękowa będzie omijać miejscowość od zachodu. Zostanie rozdzielony ruch lokalny od ruchu tranzytowego. Jadąc od strony Świnoujścia od km 62+300 zostanie dobudowana druga jezdnia. W miejsce dotychczasowego skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową na Stepnice zostanie wybudowany węzeł drogowy typu WB. Dalej droga odejdzie od dotychczasowego śladu krajowej „trójki” omijając Miękowo od zachodu. W kilometrze 63+002 powstanie przejazd gospodarczy zapewniający obsługę terenów rolniczych po zachodniej stronie obwodnicy. W kilometrze 63+734 powstanie nad jezdniami obwodnicy wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Białuń – Miękowo – Krępsko. Następnie w kilometrze 64+297 będzie ulokowana łącznica obsługująca relacje Szczecin – Miękowo, na końcu której powstanie rondo. Następnie nowa trasa wejdzie w ślad obecnej drogi krajowej numer 3, gdzie zostanie dobudowana druga jezdnia aż do istniejącego dwujezdniowego odcinka. Istniejące skrzyżowanie z ulicą Wolińską zostanie zlikwidowane, a droga z Goleniowa do Miękowa zostanie przełożona obok nowej trasy. Inwestycja obejmie również budowę remont istniejącego odcinka dwujezdniowej DK-3 o długości 0,7 km.

 

Schowek01kkkkth.jpg 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

 prędkość  projektowa Vp - 100 km/h,

 prędkość miarodajna  Vm – 110 km/h,

 szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

 szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

 szerokość poboczy ziemnych 2 x 0,75(1,25) m,

 szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi po 0,5m),

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,

 

3. zakres inwestycji

 • Budowa dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej
 • Budowa węzła drogowego
 • Przebudowa dróg poprzecznych
 • Budowa dróg dojazdowych
 • Budowa obiektów inżynierskich
 • Przebudowa linii energetycznych
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych dalekosiężnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Wycinka drzew i krzewów
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

4. obiekty inżynierskie

 

W ramach inwestycji na budowanym odcinku wykonane zostaną 2 obiekty mostowe, przejazd gospodarczy oraz 3 przepusty na rowach melioracyjnych:

- WD-1 w km 62+249,91 w ciągu drogi powiatowej 0716Z Zielończyn-Miękowo

- P-2 w km 62+709,43

- PG-3 w km 63+002,27 pod obwodnicą w ciągu drogi gminnej do obsługi terenów rolnych znajdujących się po stronie zachodniej obwodnicy

- P-4 w km 63+144,86

- P-5 w km 63+480,00

- WD-6 w km 63+734,79 w ciągu drogi powiatowej 0715Z Krępsko-Miękowo-Białuń

 

5. Węzły

Węzeł „Miękowo” – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0716Z Zieloczyn-Miękowo (kierunek Stepnica) zaprojektowano jako węzeł typu WB.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi ekspresowej S3 przewiduje zastosowanie licznych urządzeń ochrony środowiska, które zminimalizują wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne zarówno na etapie jej budowy jak i późniejszej eksploatacji.

Ochrona środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, realizowana będzie poprzez:

•właściwą organizację robót m.in. dbałość o porządek,

•właściwy dobór sprzętu oraz dbałość o jego stan,

•właściwą gospodarkę odpadami,

•stosowanie do budowy nasypów surowców naturalnych, w celu uniknięcia ługowania substancji niebezpiecznych,

•zapewnienie migracji podczas prac budowlanych dla wszystkich grup zwierząt;

•zapewnienie nadzoru służb ochrony zabytków w pobliżu obiektów archeologicznych,

•zapewnienie szczelnej kanalizacji z odprowadzeniem do zbiorników retencyjno - odparowujących

•wyposażenie wszystkich wlotów kanalizacji deszczowej osadniki do redukcji zawiesiny ogólnej oraz prewencyjnie filtry koalescencyjne do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych

•wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej

•zabezpieczenie miejsca pod lokalizację ekranów akustycznych

 

IV. Bezpieczeństwo

- wzdłuż całej drogi wykonane zostały bariery ochronne w pasie dzielącym oraz w miejscach wysokich nasypów i na obiektach,

- przejazd awaryjny przez pas dzielący drogi ekspresowej,

- zjazd ppoż z drogi ekspresowej,

- oznakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzła i dróg bocznych. 

 

Wizualizacja trasy:

 

k,iu,ui,s.jpg

jkuykuyk,k.jpg

 

 

 

Zdjęcia lotnicze (czerwiec 2012)

GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA