S6 Obwodnica Nowogardu


I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 9,4 km

obecny etap – w użytkowaniu

lata realizacji – 2010 – 2012

wartość projektu – 228 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja środowiskowa: 22.07.2008

decyzja ZRID: 07.10.2009

rozpoczęcie budowy: 21.04.2010

oddanie drogi do użytkowania: 22.12.2011

planowany termin zakończenia robót: 20.02.2012

 

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji:

Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6 pozwoli na wyprowadzenie z miasta uciążliwego ruchu tranzytowego. Obecnie doga krajowa nr 6 przebiega przez centrum Nowogardu, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych przed hałasem. W przebiegu drogi przez miasto występują dwa skrzyżowania z drogami wojewódzkimi. Natężenie ruchu na terenie przejścia przez miasto kształtuje się na poziomie 16 tys. pojazdów na dobę (przy udziale samochodów ciężarowych sięgającym nawet 30%). Drogą nr 6 prowadzi jedna z głównych tras nad Morze Bałtyckie, normą są wielokilometrowe korki paraliżujące przejazd przez miasto i poruszanie się w obrębie samego Nowogardu przez okres wakacyjny. W związku z wyczerpaniem się innych możliwości usprawnienia ruchu i rosnącym z roku, na rok ruchem pojazdów konieczna stała się budowa obwodnicy miasta. Jej zaniechanie może doprowadzić do całkowitego zablokowania miasta, dalszego pogarszania się jakości życia mieszkańców Nowogardu i spadku atrakcyjności turystycznej Wybrzeża Bałtyckiego w skutek występowania poważnych niedogodności komunikacyjnych.

 

1. Przebieg drogi

warianty przebiegu:

 

Prace koncepcyjne nad obwodnicą Nowogardu rozpoczęły się na początku lat 1990.  Podczas opracowywania koncepcji programowej obwodnicy Nowogardu analizowano następujące warianty:

  • wariant I północny o długości 7,8 km
  • wariant II północny o długości 6,0 km
  • wariant III południowy o długości 11,5 km

Po analizie wariantów obejmującej uwarunkowania ruchowe, istniejące i projektowane zainwestowanie, warunki gruntowo – wodne, własnościowe, kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i długość analizowanych wariantów zadecydowano że dalszy etap prac powinien obejmować warianty północne. O odrzuceniu wariantu południowego zadecydowała jego prawie dwukrotnie większa długość w stosunku do najkrótszego wariantu północnego, dwukrotne przecinanie przez wariant południowy linii kolejowej. Dodatkowo trasa biegłaby w terenie charakteryzującym się złymi warunkami terenowymi, co wymagało by znacznej ingerencji w naturalne (min torfowe) podłoże. Argument odciążenia Nowogardu z ruchu tranzytowego ze strony Stargardu okazał się nie przekonywujący. Na drodze wojewódzkiej nr 106 dominuje ruch lokalny do Nowogardu, podobnie jak na drodze wojewódzkiej nr 144. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu za rok 2005 (pomiar wykonywany jest w skali całego roku, z uwzględnieniem ruchu wakacyjnego) jednoznacznie wskazują na to że pojazdy poruszające się po drogach wojewódzkich 106 i 144 nie zwiększają potoku ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 6. W ciągu najbliższych lat ruch w sezonie wakacyjnym na drodze wojewódzkiej nr 106 drastycznie zmaleje w wyniku oddania do ruchu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski oraz budową obwodnicy Miękowa i węzła Parłówko..

Po odrzuceniu wariantu południowego kontynuowano prace nad wariantami północnymi.. Koncepcja programowa obwodnicy Nowogardu została ponownie przeanalizowana w roku 2000 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zadecydowano o aktualizacji koncepcji dla wariantu I i II, ponownie odrzucając wariant południowy. Następnie na posiedzeniu KOPI w roku 2003 przyjęto wariant I. Ostatecznie przebieg drogi według wariantu 1 ustaliła decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana 22 lipca 2008 roku. 

Nowy-7th.jpg 
warianty przebiegu z aktualizacji KP obwodnicy Nowogardu  

 

opis przebiegu:

         Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w rejonie miejscowości Olchowo. Dalej łagodnym łukiem trasa obwodnicy odsuwa się od terenów zabudowy mieszkaniowej. Za miejscowością Olchowo obwodnica skręca na północ, omijając jezioro Nowogardzkie od strony zachodniej i przecinając pas lasów usytuowany po stronie północno – zachodniej jeziora Nowogardzkiego w jego najwęższym miejscu. Trasa planowanej obwodnicy do miejscowości Karsk poprowadzona została przez tereny pól, łąk i pastwisk, równolegle do skraju terenów leśnych. Dalej trasa prowadzona jest na północ i łagodnym łukiem w rejonie miejscowości Otręby skręca w kierunku zachodnim. Obwodnica włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 6 na wysokości miejscowości Wojcieszyn.

 

nowogard2th.jpg 
plan orientacyjny obwodnicy Nowogardu  

 

ortofoto th.jpg 
przebieg obwodnicy Nowogardu nałożony na ortofotomapę  

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: droga ekspresowa dwujezdniowa

- prędkość projektowa: 100 km/h

- prędkość miarodajna: 110 km/h

- obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś

- szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2,5 m pas awaryjnego postoju + 0,5 m opaska wewnętrzna

 

3. zakres inwestycji

Projekt obejmuje budowę obwodnicy Nowogardu o długości 9,41 km przebiegającej po północno zachodniej stronie miasta. Będzie to w pełni bezkolizyjna dwujezdniowa droga ekspresowa. W ciągu drogi powstaną 3 węzły drogowe. W ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg lokalnych powstanie 8 wiaduktów drogowych.  Projekt obejmuje również budowę dróg wspomagających zapewniających dostęp do terenów przyległych do drogi.

 

4. obiekty inżynierskie

W ciągu obwodnicy zaprojektowano szereg obiektów inżynierskich, wymaganych ze względu na krzyżowanie się nowej trasy z licznymi drogami lokalnymi oraz z siecią rowów melioracyjnych.

Ogółem zaprojektowano: 8 szt. wiaduktów drogowych oraz 24 szt. przepustów drogowych.

 

5. węzły:

•węzeł "Olchowo" - przecięcie z istniejącą drogą krajową nr 6,

•węzeł "Warnkowo" - przecięcie z drogą wojewódzką nr 106 Nowogard - Golczewo,

•węzeł "Wojcieszyn" - przecięcie z istniejącą drogą krajową nr 6. 

 

III. Ochrona środowiska

  •  system odprowadzenia ścieków opadowych – rowy drogowe, zbiorniki odparowujące w przypadku braku możliwości odpływu wody, systemy podczyszczania (piaskowniki i separatory materiałów ropopochodnych), na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody oczyszczone ścieki opadowe będą wyprowadzane poza granicę strefy ochrony pośredniej.
  •  ochrona zwierząt – droga będzie na całym odcinku ogrodzona siatką minimalizując prawdopodobieństwo wtargnięcia zwierząt na drogę, na obszarach leśnych powstaną przejścia dla zwierząt zapewniające swobodną migrację, na kolizjach z istniejącymi ciekami wodnymi powstaną przepusty zapewniające możliwość migracji płazów
  •  ochrona przed hałasem -  na odcinkach zbliżonych do ludzkich domostw powstaną ekrany akustyczne, na pozostałym przebiegu zostanie nasadzona zieleń zmniejszając natężenie hałasu

 

 zdjęcia lotnicze budowanej trasy - październik 2010 (autor Cezary Skórka - 4D Foto) 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Zdjęcia skończonej drogi: 

GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA 

 

Zdjęcia lotnicze (czerwiec 2012)

GDDKiA  GDDKiA 

 GDDKiA  GDDKiA 

 GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA