S10 Obwodnica Wałcza


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 17,8 km

- obecny etap – w realizacji

- planowane lata realizacji – 2015-2020

- wartość projektu - 537,95 mln złotych

 

etap zrealizowany:

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010

uzupełnienie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 21.01.2011

uzyskanie decyzji środowiskowej: 30.08.2011

uzyskanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej: 25.02.2015

przetarg ogłoszony: 28.08.2014

umowa podpisana: 18.11.2015

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 14.10.2019

 

etap w realizacji:

inwentaryzacja zrealizowanych robót i przygotowywanie przetargów na dokończenie prac

 

strona internetowa projektu: http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE: 17.03.2017

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

 

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S10 we wszystkich analizowanych wariantach rozpoczyna się ok. 1 500 m przed granicą administracyjną Miasta Wałcz, natomiast kończy się za miejscowością Witankowo. Początek oraz koniec obwodnicy ma miejsce na przecięciu z istniejącą DK 10.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

– klasa techniczna drogi S (ekspresowa)

– prędkość projektowa 100 km/h

– prędkość miarodajna 110 km/h

– skrajnia drogowa pionowa 4,7 m

– skrajnia drogowa pozioma 0,5 m od krawędzi jezdni

– obciążenie na oś 115 kN/oś

 

Parametry przekroju poprzecznego:

– ilość pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu

– szerokość jezdni 2 x 7 m

– szerokość pasa awaryjnego 2,5 m

– szerokość pasa dzielącego 4,5 m (w tym dwie opaski po 0,5 m)

szerokość poboczy gruntowych 2 x 1,25 m

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.

 

Plan orientacyjny:

 GDDKiA 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant preferowany przez inwestora to patrząc od zachodu połączenie wariantu III na odcinku od początku obwodnicy do węzła Kołobrzeska i wariantu IV na reszcie przebiegu drogi. Taki przebieg został wskazany również w decyzji środowiskowej.

 

Mapa z wariantami przebiegu obwodnicy Wałcza: link

 

5. Obiekty inżynierskie

13 wiaduktów
2 mostów
2 estakad
14 przepustów ekologicznych

 

6. Węzły

Wałcz Zachód

Wałcz Północ

Wałcz Wschód

Witankowo

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt, w rekomendowanym wariancie będzie to 11 przejść.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Kanalizacja i rowy sprowadzą wody do ziemnych, otwartych zbiorników retencyjno– infiltracyjnych. Mają one za zadanie złagodzenie fali spływu przed skierowaniem wód do odbiornika oraz redukcję stężeń zanieczyszczeń. Do oczyszczania wykorzystane będą naturalne procesy. Zbiorniki posiadały będą przelewy awaryjne oraz będą miały zapewniony dojazd dla ich okresowego czyszczenia. Wody opadowe przed wprowadzeniem do opisywanych zbiorników lub bezpośrednio do odbiorników będą podczyszczane w osadnikach lub piaskownikach.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.

 

Powiązane informacje:

Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Wałcza (01.09.2011)

Przetargi ogłoszone - powstaną obwodnice Koszalina i Sianowa, Wałcza oraz Szczecinka (28.08.2014)

Duże zainteresowanie budową dróg w naszym regionie (06-10-2014)

Jest Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Wałcza (25-02-2015)

Umowy podpisane - rusza budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (18-11-2015)

Powstaje obwodnica Wałcza (28-04-2016)