S7 Odcinek Chęciny - Jędrzejów


Oddział Kielce

Długość – 20,5 km  

Etap - w realizacji

Wartość projektu - 825 mln zł

 

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską - Program Infrastruktura i Śodowisko

 

I. Etapy inestycji

 

 1. Etap przygotowania inwestycji

 

31.03.2008 - wykonanie i odebranie Studium Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowego

06.07.2012 - odebranie Koncepcji Programowej

14.05.2010 – złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

14.09.2010 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla wariantu VI A BIS

24.03.2015 – decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna

06.12.2012 – odebranie Projektu Budowlanego

05.03.2013 – złożenie wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

17.03.2014 – wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez Wojewodę Świętokrzyskiego

02.12.2015 - Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji derogowej stała się ostateczna

 

2. Etap realizacji inwestycji

 

27.09.2013 – wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji

15.06.2015 – podpisanie umowy z Wykonawcą –  Konsorcjum Salini Polska, Salini Impregilo, Todini  Costruzioni Generali

22.06.2015 – podpisanie umowy na Nadzór – Sweco Consulting, Lafrentz Polska

15.07.2015 – rozpoczęcie robót

15.10.2015 - podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, nr projketu POIS.03.01.00-00-0004/15, wysokość dofinansowania  387,4 mln złotych

 

Adres strony internetowej inwestycji:  http://www.checiny-jedrzejow.drogas7.pl/

 

II. Opis Inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Dwujezdniowa droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów będzie miała długość około 21,5 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. Nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.  Dzięki inwestycji  znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, Kielcami, a Krakowem.W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie  a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. Wykonawca w ramach robót przebuduje urządzenia techniczne takie jak linie telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, gazociągi, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, urządzenia melioracyjne, urządzenia infrastruktury kolejowej i oświetlenie. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

Początek odcinka za istniejącym węzłem "Kielce Południe" (Chęciny) , trasa biegnie po istniejącym śladzie, przecina drogę wojewódzką DW 763 i dochodzi do miejscowości Wrzosy. W miejscowości Wrzosy droga odbija na wschód i przecina rzekę Czarna Nida, dalej mija Tokarnię po stronie wschodniej i przecina drogę powiatową 0382T pomiędzy Tokarnią a Wolicą w miejscowości Duża Wieś, tworząc węzeł „Tokarnia”. Za węzłem "Tokarnia" trasa odchodzi na zachód do m.Brzegi, gdzie w miejscu przeprawy na rz.Nidzie jej przebieg pokrywa się z istniejącą DK 7. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową 0155T projektowany jest węzeł "Brzegi" (Sobków). Za węzłem "Brzegi" droga odchodzi na wschód od m.Miąsowa i przecina drogę powiatową 0161T tworząc węzeł „Mnichów”. Za miejscowością Podlesie trasa wchodzi w istniejący ślad drogi nr 7 i łączy się z obwodnicą Jędrzejowa.

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S ekspresowa
 • prędkość projektowa                                           Vp = 100 km/h
 • pas ruchu szerokości                                            3,50 m
 • pas dzielący docelowo                                         5,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 • pas dzielący w I etapie                                         12 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 • jezdnia szerokości w I etapie                            2 x 7,0 m
 • pas awaryjnego postoju                                     2 x 2,50 m (o konstrukcji jak jezdnia)
 • obciążenie: 115kN/oś

 

3. Zakres inwestycji :

 •  budowa drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,
 • budowa dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,
 • budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”
 • budowa miejsca kontroli pojazdów „Wrzosy”
 • przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu: dróg wojewódzkich – 2 szt.,  dróg powiatowych – 12 szt.,  dróg gminnych – 7 szt.,  dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
 •  budowa obiektów inzynierskich
 •  budowa przejazdów awaryjnych w ilości 6 szt.,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 •  budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,
 • przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska

3. Wariantowanie

Na etapie STEŚ opracowano 7 wariantów przebiegu drogi

 

4.Obiekty inżynierskie

Wykaz obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów nad S7, w tym: 4 typu WD w ciągu dróg lokalnych i 3 typu WDZ w ciągu przejść dla zwierząt ( 1 dla dużych zwierząt i 2 dla średnich); 15  wiaduktów w ciągu S7, w tym: 12 typu WS nad drogami lokalnymi i linią kolejową oraz 3 typu WSZ -dolne przejścia dla zwierząt ( 2 dla dużych , 1 dla średnich); 3 mosty  w ciągu S7 ( 6 obiektów, po jednym dla każdej jezdni); 1 most w ciągu DK 7; 2 mosty w ciagu dróg dojazdowych

 

5.Węzły

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,

 

6. Miejsca obsługi podróżnych 

MOP Podlesie i MOP Smyków - miejsca obslugi podróżnych kategorii I i II

 

IIi. Ochrona środowiska

Przejścia dla zwierząt

Przewiduje się wykonanie 20 przepustów dla zwierząt na długości całej trasy. 17 z nich przeznaczonych jest wyłącznie jako przejścia zwierząt (suche). Pozostałe przepusty przeznaczone również do przeprowadzenia wody. Długość przepustów 50,0 m. Zaprojektowano 6 przejść dla zwierząt w msc. Chęciny, Sokołów, Szczotki, Mnichów. 2 przejścia są przejściami górnymi o szerokości 45 m. Pozostałe są pod obiektami mostowymi wzdłuż cieków wodnych (rzek).

Ekrany akustyczne

Zaprojektowano ekrany akustyczne pochałaniające (odbijające przeźroczyste na obiektach inżynierskich) o wysokości od 2,5 m do 7,0 m o ącznej długości ponad 2,5 tys. m po stronie lewej oraz ponad 3,5 tys. m po stronie prawej.

Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano 19 zbiorników retencyjnych

 

IV.  Etapy realizacji inwestycji

04.09.2018 – przełożenie ruchu na pierwszy fragment drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Brzegów o długości  9 km