S74 Odcinek Cedzyna - Łagów


Droga ekspresowa S74 odcinek Cedzyna – Łagów

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – 32 km

Obecny etap – w przygotowaniu

 

 1. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

19.06.2017 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska dla odcinka S74 Cedzyna – Łagów – Jalowęsy

 

2. Etap realizowany – w trakcie opracowania koncepcji programowej

15.10.2018 – ogłoszenie przetargu na opracowanie  Koncepcji Programowej

 

II. Opis inwestycji

 

 1. Przebieg drogi

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 4 węzły drogowe w Radlinie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

 • klasa drogi                                          S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa                                      Vp  = 100 km/h
 • prędkość miarodajna                                      Vm = 110 km/h
 • przekrój normalny
  • projektowany                                      2 jezdnie x 2 pasy
                                                              (szer. pasa dzielącego 12.0m, z  

                                                                         obustronnymi opaskami bitumicznymi)

 • docelowy                                  2 jezdnie x 3 pasy
                                                             (szer. pasa dzielącego 5.0m, z                                                

                                                        obustronnymi opaskami bitumicznymi)

 • szerokość pasa ruchu                                     3.5 m
 • szerokość pasa awaryjnego                   2.5 m
 • szerokość opaski                                  0.5 m
 • szerokość pobocza gruntowego               min. 0.75 m
 • skrajnia pionowa w ciągu  drogi S 74       min. 4.7 m
 • kategoria ruchu                                             KR 6
 • dopuszczalne obciążenie  nawierzchni       115 kN/oś
 • obiekty inżynierskie w ciągu S74                 klasa obciążeń A
 • dostępność do drogi ekspresowej tylko na węzłach
 • szerokość pasa drogowego                    min. 50 metrów

 

3. Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmujący między innymi:

- budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej,

- budowę węzłów drogowych:

 • węzeł „Radlin” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 745,
 • węzeł „Wola Jachowa” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74
 • węzeł „Makoszyn” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0325T (klasy G) Makoszyn – Bieliny
 • węzeł „Łagów” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756

- budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów itd.

- budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt

- rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową,

- budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe U‑12a, osłony przeciwolśnieniowe,

- budowę ciągów pieszo - rowerowych,

- budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,

-  budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP);

- budowę Obwodu Utrzymania Drogi w Woli Jachowej

- Przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 

4. Wariatowanie przebiegu drogi

Warianty opracowane zostały dla odcinka drogi ekspresowej S74 Cedzyna – Łagów – Jałowęsy o długości blisko 50 km, który ma połączyć wybudowany w roku 2011 wylot wschodni z Kielc S74 z planowaną obwodnicą Opatowa. Nowa trasa zlokalizowana będzie na terenie powiatów kieleckiego i opatowskiego. Projektanci zaproponowali cztery warianty przebiegu drogi. Po ich analizie komisja oceny projektów inwestycyjnych GDDKiA uznała za najkorzystniejszy ze względów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, wariant biegnący na odcinku od Cedzyny do Woli Jachowej po północnej stronie obecnej drogi 74, następnie do Napękowa po śladzie zbliżonym do obecnej trasy, dalej do Piórkowa Kolonii po północnej stronie drogi 74, następnie do Jałowęsów po stronie południowej. W rekomendowanym wariancie zakładana jest budowa pięciu węzłów: Radlin (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 745), Wola Jachowa (na skrzyżowaniu z obecna drogą krajową 74), Makoszyn (na skrzyżowaniu z drogą powiatową Makoszyn - Bieliny) , Łagów (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 756) i Baćkowice (na skrzyżowaniu z drogą powiatową Baćkowice – Iwaniska). W opraciu o decyzję środowiskową na całym odcinku planowana jest także budowa 25 wiaduktów, 11 mostów, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych oraz przejść dla zwierząt. Zakłada się również budowę dróg dojazdowych o długości ponad 50 km.

 

5. Węzły i obiekty inżynierskie

Wezły – 4

              węzeł „Radlin” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 745,

              węzeł „Wola Jachowa” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74

              węzeł „Makoszyn” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0325T (klasy G) Makoszyn – Bieliny

              węzeł „Łagów” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756

 

 

6. Ochrona środowiska

Planowana budowa urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt