S74 Obwodnica Opatowa/Odcinek Jałowęsy - Opatów


Droga ekspresowa S74/droga krajowa nr 9 obwodnica Opatowa/odcinek Jałowęsy – Opatów

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość – ok. 19,6 km (ok. 15,6 km budowa Obwodnica Opatowa + ok. 4,0 km budowa Łącznika Północnego)

obecny etap – w przygotowaniu

 

 

Etap zrealizowany:

22.10.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem obrad był odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe– Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Opatowa S74 i DK9

07.12.2018 - złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do RDOŚ

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa świętokrzyskiego, powiat: opatowski (gmina Sadowie i Lipnik oraz miasto i Gmina Opatów).

Początek projektowanego odcinka S74 przyjęto w miejscowości Jałowęsy (koniec projektowanego odc. S74 Łagów – Jałowęsy). Koniec opracowania przypada na granicy gminy Opatów i Lipnik, jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 9.

Początek projektowanego odcinka DK 9 przyjęto w miejscowości Zochcinek (koniec projektowanego odc.DK 9 Brody - Opatów). Koniec opracowania przypada na granicy gminy Opatów i Lipnik, jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 9.

 

Podstawowe parametry techniczne:

S74

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • nośność -115 kN/oś

DK 9

 • klasa drogi GP 2/2
 • prędkość projektowa - 70 km/h
 • prędkość miarodajna – 90 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami - 5,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaska bitumiczna szerokości nie mniejszej niż 0,70m
 • nośność -115 kN/oś

 

Łącznik północny w ciągu DK 74

 • klasa drogi  GP 1/2
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaski bitumiczne 0,50m
 • nośność -115 kN/oś

Zakres inwestycji:

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 9,8 km z węzłem drogowym;
 • Budowa dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP DK 9 o długości ok. 5,8 km z węzłem drogowym;
 • Budowa jednojezdniowej drogi klasy GP DK 74 o długości ok. 4,0 km;
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów itd.;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt;
 • Rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowę ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

Obiekty inżynierskie: 

W wariancie rekomendowanym przewidziano obiekty inżynierskie: estakady, mosty, wiadukty

Węzły:

S 74 – Węzeł Marcinkowice – na skrzyżowaniu z projektowaną DK 9;

DK 9 – Węzeł Opatów – na skrzyżowaniu z istniejącą DK 9

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Etapowanie inwestycji

Dla projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9 założono etapowanie:

 • budowa Obwodnicy Opatowa S74 i DK 9 o dł. ok. 15,6 km
 • budowa Łącznika Północnego w ciągu DK 74 o dł. ok. 4,0 km 
Umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9 została podpisana w 2016 roku. Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in. opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej. Dokumentacja powinna powstać do 2018 roku. W oparciu o nią możliwe byłoby ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj. Obwodnica Opatowa uwzględniona została w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem inwestycji jest budowa obwodnicy po południowo-zachodniej stronie Opatowa na odcinku o długości około 16 km w ciągu drogi ekspresowej S74 oraz w ciągu drogi krajowej nr 9.