A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie


 

A-1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

 

Decyzja Lokalizacyjna: 27.09.2005 r.

Decyzja Środowiskowa: 12.02.2008 r. dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, 2.02.2009 r. dla węzła „Pyrzowice”

Pozwolenie na Budowę: 12.06.2009 r. dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, 5.08.2009 r. dla węzła „Pyrzowice”

Podpisanie umowy: 27.07.2009 r.

Projektant: COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. / TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: konsorcjum firm BUDIMEX S.A.(lider) i MOSTOSTAL WARSZAWA (partner)

Nadzór Inwestorski: ARCADIS Sp. z o.o / MottMcDonald Limited

Przekazanie placu budowy: 7.08.2009 r.

Rozpoczęcie robót: 20.08.2009 r.

 

            W ramach kontraktu powstał odcinek autostrady o długości 16,07 km o dwóch dwupasowych jezdniach wraz z pasem rozdziału. Wybudowane zostały dwa  dwupoziomowe, bezkolizyjne węzły drogowe: węzeł „Piekary” oraz węzeł „Pyrzowice” oraz para MOPów (Miejsc Obsługi Podróżnych) I kategorii w Dobieszowicach. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - budowę dróg dojazdowych. Inwestycja obejmuje również budowę 20 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów, estakady, przejść dla zwierzyny, przejazdów gospodarczych oraz niezwykle istotnych przepustów pod autostradą dostosowanych do migracji małych i średnich zwierząt.

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, wykonane zostały place pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach.

       Dla nowej autostrady wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowano wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

        Dbając o ochronę środowiska oprócz przejść dla zwierząt czy przepustów powstały także ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, nasadzone została zieleń izolacyjna i ochronna. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści herpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.

Na całej długości odcinka przebiegającego przez miasto  Piekary Śląskie występują obszary wpływów górniczych, objęte eksploatacja górniczą węgla kamiennego. Ponadto autostrada na tym odcinku przebiega przez tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi związanymi z historyczna płytka eksploatacją rud metali.

 

Odcinek A-1 Pyrzowice - Piekary Śląskie został oddany do ruchu 1 czerwca 2012 roku.

 

 

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h i Vp = 100 km/h dla obszarów zabudowanych

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

Nasypy: 5,3mln m3
Wykopy: 5,4 mln m3