A1 Maciejów - Sośnica


 

A-1 Maciejów – Sośnica

 

Decyzja Lokalizacyjna: 27.09.2005 r.

Decyzja Środowiskowa: 11.07.2007 r.

Pozwolenie na Budowę: 11.02.2008 r.

Podpisanie umowy: 9.03.2009 r.

Projektant: MOSTY KATOWICE / TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: konsorcjum firm POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (lider), DOPRASTAV a.s (partner), EUROVIA POLSKA S.A. (partner), PPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH i MOSTOWYCH S.A. (partner)

Nadzór Inwestorski: ARCADIS Sp. z o.o / MottMcDonald Limited

Przekazanie placu budowy: 20.03.2009 r.

Rozpoczęcie robót: 31.03.2009 r.

 

            W ramach kontraktu powstał odcinek autostrady o długości 6,017 km o dwóch trzypasowych jezdniach wraz z pasem rozdziału. Wybudowany został jeden dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł drogowy „Maciejów” na którym zlokalizowany jest Obwód Utrzymania Autostrady. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano i wykonano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe. Inwestycja objęła również budowę 13 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów, estakad o długości 1663m i 521m, wiaduktów kolejowych oraz niezwykle istotnych przepustów pod autostradą dostosowanych do migracji małych i średnich zwierząt.

            Dla nowej autostrady została wybudowana kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowane zostały wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

Powstały ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, nasadzona została zieleń izolacyjna i ochronna. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzili specjaliści herpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.

            Na węźle „Maciejów” zlokalizowany został Obwód Utrzymania Autostrady, na który składają się takie elementy jak: budynek administracyjno – socjalny, budynek dla służb bezpieczeństwa na autostradzie, wiata na samochody ciężarowe i solarki, budynek magazynowo – warsztatowy, wiata na pojazdy Unimog i ładowarkę, składowisko odpadków stałych, magazyn środków odśnieżnych, stanowisko mycia pojazdów, oczyszczalnia ścieków, stanowisko ważenia pojazdów, parking dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, zbiornik na materiały niebezpieczne.

 

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

Nasypy: 2mln m3
Wykopy: 207 tys. m3