S69 Bielsko-Biała (w. Mikuszowice) – Żywiec


S-69 Bielsko-Biała (węzeł „Mikuszowice”) - Żywiec

Strona internetowa projektu:

http://s69-bielsko-zywiec.pl

 

Projektant: TRANSPROJEKT WARSZAWA i TRAKT KATOWICE

Nadzór Inwestorski: LAFRENTZ / INWEST COMPLEX

 

Wykonawca: 

20.07.2010 r. nastapiło podpisanie umowy z konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. (Lider), Doprastav A.S., Zakład Robót Mostowych Mostmar (partnerzy). W  dniu 19.10.2012 r. Są Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość MOSTMAR S.A. z siedzibą w Zarzeczu obejmującą likwidację majątku (sygn.. akt VI GU 49/12). Pismem z dnia 23.11.2012 r. syndyk masy upadłości MOSTMAR S.A. w upadłości likwidacyjnej złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z dnia 20 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

2 lipca 2014 r. została podpisana umowa między Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Mota-Engil Central Europe S.A. na „Kontynuację budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała Żywiec- Zwardoń, odcinek Węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

 

Lokalizacja i zakres:

Droga ekspresowa dwujezdniowa o długości 15,5 km zlokalizowana na terenie gmin Wilkowice, Łodygowice, Buczkowice oraz miast Bielsko-Biała i Żywiec. Na odcinku tym zlokalizowano 4 węzły drogowe zapewniające dostęp do trasy wszystkim gminom, przez które przebiega droga oraz gminom sąsiednim: „Wilkowice”, „Buczkowice”, „Łodygowice” i „Żywiec” (rozbudowany i dostosowany zostanie istniejący węzeł wybudowany w ramach odcinka S-69 „Żywiec”– „Browar”). Kontrakt obejmuje również budowę 25 obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakady, kładki; najdłuższy i najbardziej imponujący obiekt zaprojektowano w Rybarzowicach i jest to estakada o łącznej długości 1200 m. Wybudowane zostaną także: ekrany akustyczne o różnej wysokości o łącznej długości 19 km, urządzenia do oczyszczania wód opadowych, droga będzie ogrodzona siatką zabezpieczającą przed wtargnięciem na drogę zwierząt leśnych; nasadzona zostanie zieleń.

 

Podstawowe parametry:

Kategoria drogi: S

Prędkość projektowa: Vp = 80 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

Nasypy: 1,57mln m3

Wykopy: 1,16mln m3

 

Kalendarium:

Decyzja Środowiskowa: 3.10.2007 r.

Pozwolenie na Budowę: 30.12.2009 r.

Podpisanie umowy: 20.07.2010 r. z konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Lider), Doprastav A.S., Zakład Robót Mostowych Mostmar (partnerzy).

Przekazanie placu budowy: 18.08.2010 r.

Rozpoczęcie robót: 19.08.2010 r.

 

31 grudnia 2013 r. upłynął 14 dniowy termin ostatecznego wezwania do wypełnienia Warunków Kontraktu przez Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, budujących drogę ekspresową S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku od węzła Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) do Żywca.

 

W związku z jego niewypełnieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne z uwagi na notoryczne uchylanie się Wykonawcy od realizacji robót oraz nie stosowanie się do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu. Pomimo wielokrotnych upomnień, wskazujących na nienależyte wykonywanie kontraktu, konsorcjum nie podjęło żadnych działań naprawczych zgodnych z założeniami przedstawianymi w kolejnych harmonogramach. Termin umowny zakończenia kontraktu upłynął 14. października 2013 r. Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 56,3 proc. dla robót drogowych i 76 proc. dla prac mostowych.

 

Jednocześnie w dniu 2 stycznia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na: Kontynuację budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała Żywiec- Zwardoń, odcinek Węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert nastąpiło 17.03.2014 r. 

Wszystkie oferty złożone w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S-69 od węzła Mikuszowice do Żywca były niższe od zakładanego kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys GDDKiA to kwota 384,5 mln zł, tymczasem najtańsza złożona oferta była ponad 120 mln zł niższa.

 

2 lipca br. została podpisana umowa między Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Mota-Engil Central Europe S.A.

 

Dokończenie budowy 15,56 km drogi ekspresowej S-69 zostanie zrealizowane w dwóch etapach: 

  • odcinek o długości 6,1 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) powinien zostać oddany do ruchu w 4 miesiące od daty rozpoczęcia robót, czyli do końca 2014 roku,
  • odcinek o długości 9,460 km od węzła Buczkowice do Żywca do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do terminów realizacji nie wlicza się okresów zimowych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Umowna wartość kontraktu wynosi 260 mln PLN. W ramach dokończenia budowy S-69 Bielsko-Biała Żywiec- Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, mają zostać wykonane: roboty drogowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, roboty mostowe, oświetlenie, odwodnienie korpusu drogi, przebudowy sieci gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, przebudowy cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych - budowa zbiornika „Kiemlichowiec” (droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi publicznej oraz roboty wykończeniowe),  elementy ochrony środowiska.

 

Udostępnienie drogi dla kierowców: 

  • 6 listopada 2014 r. został oddany do ruchu odcinek o długości 6,15 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice.
  • 24 lipca 2015 r. został oddany do ruchu 9,41 km odcinek od węzła Buczkowice do Żywca. 

 

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

 

Główne cele Inwestycji:

  • wybudowanie drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
  • usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.