S8 Granica woj. Mazowieckiego - Obwodnica Zambrowa

I. oddział: Białystok 

długość - 14,9 km 

lata realizacji: 2015 – 2018 

wartość projektu :

* 509, 25 mln. zł.  (koszt całkowity)

• 464, 84 mln. zł. (brutto) - kontrakt budowlany z robotami dodatkowymi i Poleceniami Zmian

• 295.527.745,24 zł (brutto) - dofinansowanie z UE;  etap zrealizowany: 

* 18.07.2014 - decyzja ZRID nr 18/2014   

*  28.01.2015 - umowa z Wykonawcą RUBAU nr 27/D/2013/2014/2015 

*  28.01.2015 - rozpoczęcie robót:   

* 22.12.2017 - dopuszczenie do ruchu jezdni głównych S

* 15.08.2018 - zakończenie robót:

*  8.10.2018  - odbiór przez Komisję Odbioru Robót 

 

II. Opis inwestycji

1) Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości na terenie województwa podlaskiego w granicach gminy Szumowo i Zambrów. Początek odcinka znajduje się na granicy województwa mazowieckiego i podlaskiego (w km 561+043), zaś koniec na początku obwodnicy Zambrowa (w km 575+955). Droga omija dwie miejscowości Wyszomierz i Ostróżne, na pozostałych odcinkach zaprojektowana została po śladzie dawnej drogi DK 8.

 

2) Podstawowe parametry techniczne:

* klasa techniczna drogi – S 2x2 

* prędkość projektowa – 100 km/godz. 

* szerokość pasa ruchu – 3,50 m 

* szerokość pasa awaryjnego 2,50 m 

* szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m 

* podstawowe szerokości poboczy – min. 0,75 m 

* obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś 

* kategoria ruchu – KR6 

* klasa obciążenia obiektów – A+ Stanag 2021

 

3) Zakres inwestycji:

Przebudowa drogi DK8 do parametrów drogi ekspresowej na długości 14,91 km, przebudowa dróg powiatowych i gminnych, budowa dróg zbiorczych i dojazdowych dla ruchu lokalnego, budowa węzła w m. Szumowo, budowa MOP I w m. Ostróżne, budowa obiektów inżynierskich i przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących w zakresie branży kanalizacyjno-wodociągowej, melioracyjnej, energetyczno –oświetleniowej oraz gazowej.

 

4) Wariantowanie na przebiegu drogi:

– na etapie projektowania nie przewidziano wariantowania przebiegu trasy.

 

5) Obiekty inżynierskie

Wykonano łącznie 17 obiektów inżynierskich o różnym charakterze: 

- 10 obiektów w ciągu trasy głównej i ciągu dróg zbiorczych nad istniejącymi ciekami wodnymi z funkcją przejścia dla zwierząt,

- 5 wiaduktów nad trasą w ciągu dróg powiatowych i gminnych 

- 2 przejść górnych dla zwierząt nad trasą główną.

 

6) Węzły:

Zaprojektowano w km 566+840 węzeł drogowy "Szumowo"

 

7) MOP 

Zaprojektowano w km 573+200 MOP kategorii I.

 

III. Ochrona środowiska:

W zakresie ochrony środowiska zrealizowano: 

- budowę górnych i dolnych przejść dla dużych i małych zwierząt. 

- ekrany przeciwhałasowe 

- ogrodzenie trasy z siatkami naprowadzającymi dla płazów 

- zieleń drogową

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy:

Inwestycja została wykonana

 

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  Umowa została  podpisania 18.10.2016 r. , a wartość dofinansowania z UE to kwota -  295 527 745,24 zł.