S61 Suwałki – Budzisko


oddział: Białystok

długość – 24,157 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 746 600 tys. PLN

 

Etap zrealizowany:

2014-05-14 Data opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 

2014-04-02 Data posiedzenia KOPI, data przyjęcia STEŚ przez KOPI 

2014-04-14 Data opracowania Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko

2014-04-07 Data złożenia wniosku o wydanie DŚU 

2015-04-17 Data wydania decyzji DŚU

2015-05-18 Data ogłoszenia przetargu na Opracowanie Koncepcji Programowej 

2015-10-15 Data zawarcia umowy z Trakt Sp. z o.o. Sp. komandytowa na wykonanie Koncepcji Programowej 

2015-11-23 Data ostateczności decyzji DŚU

2016-04-20 Data opublikowania ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” 

2017-03-28 Data ogłoszenia przetargu na nadzór

 

Etap w realizacji:

 

* 2016-05-30 – data podpisania Umowy o dofinansowanie (UOD) CEF/004/2014 

* 2017-06-06 - podpisano umowę na realizację zadania w trybie „projektuj i buduj” pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek”. Wykonawca Konsorcjum: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z siedzibą w Parmie (Włochy), Via A.M. Adorni, 1, 43121 Parma (lider konsorcjum) Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano (partner konsorcjum) Wartość kontraktu: 605 580 962,90 zł 

* 2018-01-23 podpisano umowę na nadzór: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek””. Konsultant Konsorcjum: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa, NIP: 526-10-05-507 TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L., c/Ramon de Aguinaga 8 28028 Madryt, Hiszpania Wartość kontraktu: 10 694 128,13 zł 

* 2018-04-06 Wykonawca złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID

* 2019-05-20 Wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

* 2019-06-17 GDDKiA podejmuje decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą tej inwestycji. Firma Impresa Pizzarotti mimo wezwań ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych.

* 2019-08-06 Nowy przetarg - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dz.U. UE. 

* 2019-10-21 Otwarcie ofert 

* 2020-01-08 Podpisanie umowy z nowym wykonawcą - firma Budimex SA. Wartośc kontraktu:1,037 mld. zł.  

 

Strona internetowa inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek:  www.s61.suwalki-budzisko.pl 

 

Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Suwalskim, na terenach gmin Suwałki i Szypliszki. Inwestycja kończy się na terenie dawnego przejścia granicznego z Litwą w m. Budzisko.

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

* klasa drogi S 2/2

* prędkość projektowa - 100 km/h

* prędkość miarodajna – 110 km/h 

* szerokość pasa ruchu - 3,50 m 

* szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 

* podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00-17,4 m

* podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m. 

* obciążenie -115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej (KR7) na odcinku ok. 24,16 km wraz z Miejscami Obsługi Pojazdów, Miejscami Kontroli Pojazdów, stykiem z obwodnicą Suwałk (węzeł Suwałki Północ) oraz węzłem w Szypliszkach. Wykonane zostaną 34 obiekty inżynierskie, w tym przejścia dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) oraz przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowej. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej i innych dróg publicznych.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant I

Trasa od węzła Suwałki Północ biegnie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8. Droga przebiega przez tereny leśne, w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowo-siedliskowej miejscowości Osinki, Żubryn, Lipowo, Olszanka, Słobódka, Dębniak, Mikołajówka, Sadzawki i Budzisko. Trasa omija po prawej stronie w odległości około 200 m istniejący cmentarz. Planowana trasa przecina m. in. drogę powiatową nr 1154B, 1139B. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części. Dla połączenia drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”. Na końcowym odcinku wariantu I projektowana trasa przebiega po śladzie drogi krajowej nr 8 przechodzącej przez terminal byłego przejścia granicznego. Droga ma długość 24,58 km.

 

Wariant II

Projektowana droga ekspresowa S-61 biegnie po wschodniej stronie DK8, przecinając rzekę Kamionkę. Na dalszym odcinku trasa przechodzi przez m. Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i w bliskiej odległości miejscowości Żubryn. Biegnąc dalej po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8 skręca w lewo na zachód, przecina drogę krajową nr 8, następnie drogę powiatową nr 1139B przechodząc nad tymi drogami. Trasa przebiega po ogródkach działkowych przynależących do miejscowości Czerwonka. Następnie droga przebiega w niedalekiej odległości od miejscowości Lipina i Lipniak. Na skraju miejscowości Szypliszki trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 651 (zaprojektowano dwupoziomowy węzeł drogowy). Dalej trasa przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Jeziorki, Andrzejewo, Sadzawki i Budzisko. Na końcu wariant II wykorzystuje korytarz drogi krajowej nr 8 i przebiega przez były terminal odpraw paszportowych w miejscowości Budzisko, podobnie jak w wariancie I. Droga ma długość 23,96 km.

 

Wariant III

Wariant ten zaprojektowano z wykorzystaniem (w miejscach gdzie jest to możliwe) pasa drogowego istniejącej drogi krajowej nr 8. Na początku trasy na przecięciu z przebudowywaną DK 8, zaprojektowano estakadę. Następnie projektowana droga na odcinku ok. 2,5 km przebiega przez tereny leśne. Dla celów ochrony siedlisk przyrodniczych zaprojektowano kolejną estakadę. Dalej trasa projektowanej drogi ekspresowej S-61 biegnie wzdłuż DK 8, przebiegając kolejno wzdłuż miejscowości Studzieniczne, Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i Żubryn. Jednocześnie istniejąca droga krajowa została przełożona równolegle w kierunku zachodnim o około 50 m w celu utrzymania ciągłości jej przebiegu. Trasa omija przedsiębiorstwo rolne „Czerwonka” odchodząc na wschód po czym zbliża się z powrotem do istniejącej drogi krajowej nr 8, jednak ze w względu na zbyt dużą krętość tego odcinka, pozostawiono ten odcinek drogi krajowej do obsługi ruchu lokalnego. Trasa odbiega na wschód mijając po drodze zabudowania wsi Olszanka, Sitkowizna i Dębniak. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części (zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”). Koniec trasy jest podobny do wariantu I i II. Droga ma długość 24,12 km.

Realizowany jest Wariant I.

 

5. Obiekty inżynierskie: 34 szt., w tym: 1 most (w tym przejście dla zwierząt zintegrowane z drogą oraz rzeką), 24 wiadukty drogowe (w tym 5 przejść dla zwierząt zintegrowanych z drogą), 9 przejść dla zwierząt.

 

6. Węzły: Węzeł Suwałki Północ, Węzeł Szypliszki

 

7. Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II „Żubryn Wschód”, MOP III „Żubryn Zachód”, MOP I „Budzisko Wschód”, MOP II „Budzisko Zachód”

 

8. Ochrona środowiska Zostaną wykonane: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (samodzielne i zespolone), przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne.

 

9. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji: - Nie dotyczy.