DK11 Obwodnica Olesna


Obwodnica Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

Długość:              24,841 km

Etapy zrealizowane:

20.07.2016 r.     podpisano umowę na opracowanie „Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej [STEŚ-R] dla zadania budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”, biuro projektowe IVIA S.A. z Katowic, Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice

31.05.2017 r.     posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu STEŚ;

31.08.2017 r.     posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji dla północnego wariantu przebiegu obwodnicy Olesna;

1.12.2017 r.       złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU);

8.06.2018 r.       posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu Koncepcji Programowej (KP);

27.06.2018 r.     posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji wybranym rozwiązaniom projektowym;

5.07.2018 r.       wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU);

09.2018 r.          wykonano powierzchniowe badania archeologiczne;

16.10.2018 r.     ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj&Buduj

 

Etap w realizacji:

17.05.2019 r. - podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie Kontraktem z firmą Lafrentz Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

20.05.2019 r. - podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm: MIRBUD S.A. (Lider) / Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Partner).

 

Istotne Etapy i elementy opracowanej dokumentacji projektowej:

Etap STEŚ:

- analiza wariantów przebiegu drogi,

- wykonanie pomiarów ruchu oraz opracowanie analizy i prognozy ruchu,

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla wszystkich badanych korytarzy terenowych;

- wykonanie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

- wykonanie studium geologiczno-inżynierskiego i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu,

- opracowanie części technicznych dokumentacji: drogowej, mostowej, branż uzbrojenia terenu,

- zlecenie i wykonanie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dla analizowanych wariantów i ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD),

- zlecenie i wykonanie audytu BRD,

- uzgodnienia i opinie,

- spotkania informacyjno-konsultacje (konsultacje społeczne organizowane przez GDDKiA i projektanta);

- wykonanie analizy ekonomicznej zadania i analizy finansowej;

- wykonanie analizy wielokryterialnej porównania i oceny wariantów przebiegu.

 

Etap KP:

- aktualizacja i opracowanie mapy do celów projektowych (445 ha),

- spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie dojazdów do pól i nieruchomości,

- wykonanie geologicznych badań terenowych (odwierty geologiczne sumarycznej długości ok. 9500 mb, ok. 3500 mb sondowań, 28 km badań metodą tomografii elektrooporowej),

- wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

- opracowanie części technicznych dokumentacji projektowej: drogowej, mostowej i uzbrojenia terenu.

 

Realizowany przebieg drogi:

Obwodnica Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) zostanie zlokalizowana w korytarzu terenowym według północnego wariantu jej przebiegu (wariant nr 2 z etapu STEŚ), uznanym według wielokryte­rialnej analizy porównawczej i Raportu o oddziaływaniu na środowisko za wariant najbardziej optymalny. Początek jej przebiegu znajduje się na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolo­nia Ciarka, którą nowy ślad drogi omija od strony południowej. Ok km 2+200 zmienia swój przebieg, kierując się na wschód i przekracza istniejącą DK 11, rz. Stobrawę oraz dwutorową linię kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów, wzdłuż której biegnie przez ok. 2,5 km. Obwodnica omija m. Stare Olesno i Wojciechów od północnej strony. Następnie zmienia swój przebieg, by w km ok. 9+980 przeciąć drogę wojewódzką DW nr 487 relacji Olesno – Byczyna (ul. Gorzowska). Na skrzyżowaniu tych dróg zaplanowany jest węzeł drogowy typu WB, z włączeniem łącznic do DW 487 w postaci rond. Do węzła poprzez północne rondo zostanie również włączona droga powiatowa DP nr 1934 O relacji Olesno – Radłów. Biegnąc dalej w terenach leśnych, obwodnica omija od północnej strony teren strefy ekonomicznej. Następnie zmienia swój przebieg w kierunku południowym i wkracza na teren pól uprawnych w sąsiedztwie m. Świercze i Kolonia Świercze. W km ok. 14+383 przecina drogę woje­wódzką DW nr 494 relacji Bierdzany – Olesno – Częstochowa (ul. Częstochowska). Skrzyżowanie tych dróg planuje się jako przejazd drogowy. W dalszej kolejności obwodnica przebiega przez teren leśny, by po przecięciu drogi powiatowej DP nr 1945 O po północnej stronie m. Sowczyce wkroczyć na tereny pól uprawnych. W km ok. 20+500 przecina linię kolejową nr 143 i zbliża się w najmniej newralgicznym miejscu do zabudowań w m. Łomnica. Dalej przecina rz. Łomnicę i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, by w km ok. 23+613 przeciąć istniejącą DK 11 w postaci przejazdu dołem. Obwodnica koń­czy się na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez łącznik tymczasowy długości ok. 250 m.

 

 

GDDKiA

 

Mapa orientacyjna z przebiegiem wariantu wskazanego w DŚU:

 

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Olesna:

Klasa techniczna drogi                       S (droga ekspresowa)

Prędkość projektowa                          Vp=100 km/h

Prędkość miarodajna                          Vm=110 km/h

Ilość jezdni/pasów ruchu                    2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku)

Szerokość pasa uchu                         3,50 m

Szerokość pasa awaryjnego               2,50 m

Szerokość pasa dzielącego                5,00 m (w tym obustronne opaski szer. 0,50 m)

Skrajnia pionowa                                 5,00 m

Rodzaj i nośność nawierzchni             bitumiczna, 115 kN/oś

Kategoria obciążenia ruchem              KR6

Obsługa terenu przyległego poprzez istniejącą sieć dróg oraz projektowane drogi dojazdowe.

 

Planowany czas realizacji inwestycji:      lata 2019-2022