S17 obw. Garwolina – gr. woj.

oddział: Lublin

długość – 25,2 km

obecny etap: realizacja

wartość projektu: 839,4 mln zł

  

GDDKiA

Etap zrealizowany:

27.08.2012 r. - Podpisano umowę z WBP Zabrze na opracowanie Koncepcji Programowej. Termin realizacji 10 miesięcy

4.12.2013 r. - Ogłoszono przetarg

21.08.2015 r. - ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty

 

etap w realizacji:

22.09.2015 r. - podpisano umowę na realizację. Wykonawcą jest firma Budimex która zaprojektuje i zbuduje oba odcinki: od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc i od obwodnicy Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego 

16.11.2017 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowy pięciu odcinków S17 Garwolin - Kurów wraz z dojazdem do mostu na Wisle w Puławach. Wysokość dofinansowania z UE ok. 1,178 mld zł

 

Więcej informacji na stronach internetowych inwestycji:

 

 Opis inwestycji

GDDKiA 

Mapa orientacyjna odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna odcinka od Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła Lubelska w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina realizowanej wg wariantu Ib (ze zmianą lokalizacji węzła Bocian na węzeł Kołbiel). Początek rozbudowywanej drogi znajduje się w km 3+200 i nawiązuje do granicy projektowanego węzła Lubelska, który nie jest objęty zakresem opracowania. Koniec rozbudowy drogi przyjęto w km 74+883 - granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego. Z zakresu przedsięwzięcia wyłączona jest wybudowana obwodnica Garwolina. Przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków:

 • projektowany węzeł Lubelska (km 3+200) - początek obwodnicy Garwolina (km 40+700)
 • koniec obwodnicy Garwolina (km 50+520) - granica województwa lubelskiego (km 74+883)

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt). W projekcie przewidziano także - w pasie dzielącym obie jezdnie - rezerwę na dobudowę trzeciego pasa ruchu.

Istniejąca droga krajowa nr 17 Warszawa - Lublin - Hrebenne na odcinku przewidzianym do rozbudowy jest drogą klasy GP.

 

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR7
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość pasów ruchu
  3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny do węzła Wiązowna II
  2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny od węzła Wiązowna II
  docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

Węzły drogowe

 • Górzno
 • Gończyce
 • Trojanów

Obiekty inżynierskie

Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

 

Ochrona środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów