A4 – Węzeł Brzesko – Węzeł Wierzchosławice

Autostrada A4 – Węzeł Brzesko – Węzeł Wierzchosławice

- GDDKiA Oddział Kraków

- długość : 20,8 km

- etap : w realizacji, od 29 listopada 2012 r ruch puszczony jedną jezdnią

- lata realizacji : 2010 – 2012

- wartość projektu : 861 413,7 tys. złOpis trasy odcinka:

Trasa odcinka  przebiega przez tereny gmin: Brzesko, Dębno, Borzęcin, Wojnicz i Wierzchosławice. Teren pod budowę stanowią łąki, pola uprawne, tereny leśne, ogródki przydomowe (jako zagospodarowanie wiejskie) oraz nieużytki. Na tym odcinku, trasa autostrady biegnie wzdłuż linii kolejowej, natomiast dalej po północnej stronie Tarnowa. Początek odcinka zlokalizowany jest po północnej stronie Brzeska, za węzłem autostradowym, koniec zaś w miejscowości Wierzchosławice, na zachodnich obrzeżach Tarnowa. Tereny przeznaczone pod inwestycję stanowiły przede wszystkim: pola uprawne, łąki i pastwiska (głównie w rejonie kompleksów leśnych i w dolinach rzek), lasy, ogródki przydomowe, sady, obszary zabudowane, drogi. Ponadto w rejonie  inwestycji znajdują się użytki zielone, na których już od kilku lat zarzucono gospodarowanie. W związku z tym ich charakter uległ znacznym przemianom, są w różnym stopniu zakrzaczone, a w miejscach podmokłych zarośnięte szuwarami. Znacznie rzadziej występują tu łąki.

 

Zakres robót:

Podstawowy zakres robót dla przedmiotowego odcinka obejmuje:

 • budowę autostrady od km 479+000 do km 499+800, o parametrach technicznych klasy A, o długości 20,8 km i przekroju poprzecznym między węzłami 2x2 pasy ruchu oraz pas awaryjny z możliwością dobudowy trzeciego pasa na pozostałej długości odcinka
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Wierzchosławice" o łącznicach typu P1 w km 498+870,53
 • przebudowę/przełożenie istniejących dróg poprzecznych: 2 wojewódzkich, 5 powiatowych i 8 gminnych, krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt, przecinającymi autostradę w postaci 25 obiektów inżynierskich
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: w km 480+100 MOP I Mokrzyska oraz w km 480+800 MOP I Bagno
 • zaprojektowanie Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska oraz MOP I
 • budowę przepustów
 • doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice
 • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni
 • budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowę rurociągu dla łączności autostradowej
 • budowę i przebudowę sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, sieci drenarskich oraz innych urządzeń obcych, kolidujących z autostradą.

Odcinek od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice