Korekta przebiegu DK74 przez Gorajec

oddział: Lublin

długość – 6,7 km

obecny etap – w przygotowaniuEtap zrealizowany:

27.08.2009 r. - Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został wybrany wariant I przebiegu obwodnicy m. Gorajec jako najkorzystniejszy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym oraz najmniej konfliktowy społecznie.

23.10.2009 r. - Wójt Gminy Radecznica wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Streszczenie raportu oddziaływania n a środowisko w języku niespecjalistycznym

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

21.05.2010 r. – Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została przyjęta Koncepcja Programowa obwodnicy.

29.10.2010 r. – przekazano opracowany PBW dla budowy obwodnicy m. Gorajec.  

26.11.2010 r. – Starosta Zamojski wydał pozwolenie wodnoprawne dla obwodnicy m. Gorajec.

06.10.2017 r. – w związku z utratą ważności decyzji środowiskowej wydanej w 2009 r., zawarto umowę o ponowne wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

16.07.2018 r. – Wójt Gminy Radecznica wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Prace projektowe w toku.

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Przebieg proponowanego wariantu trasy obwodnicy został ustalony w wyniku wielowariantowych studiów w kontakcie z samorządami, instytucjami ekologicznymi i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Istniejącą zabudowę m. Gorajec obwodnica minie po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez Szperówkę.

 

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna - GP, 1/2
 • prędkość projektowa - Vp = 80 km/h
 • prędkość miarodajna - Vm = 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość jezdni - 7,00 m
 • szerokość opaski- 2 x 1,00 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Obsługa przyległego terenu za pośrednictwem istniejącej sieci dróg oraz projektowanych dróg dojazdowych.

 

Zakres inwestycji:

Budowa jednojezdniowej obwodnicy z dwoma pasami ruchu, ze skanalizowanymi skrzyżowaniami i z drogami dojazdowymi (o łącznej długości ok. 3,3 km). Przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy na odcinku pomiędzy drogami powiatowymi. Przebudowa infrastruktury obcej, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na wcześniejszych etapach przedsięwzięcia rozpatrywano w sumie cztery warianty przebiegu obwodnicy Gorajca, a ramach Koncepcji Programowej pięć wariantów. Do dalszych analiz na potrzeby opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wybrano trzy warianty.

 • WARIANT I - przebieg obwodnicy zaprojektowano z ominięciem istniejącej zabudowy m. Gorajec po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 74. Wariant o podobnym przebiegu był opracowany na etapie „Studium techniczno – ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski - Frampol - Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów”. Długość 6,66 km. Wariant przyjęty w decyzji środowiskowej.
 • WARIANT II - trasa przebiega zasadniczo w dolinie rzeki Gorajec. Początkowy odcinek przebiega równolegle do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 74, która zostanie przekształcona na tym odcinku na drogę dojazdową do gospodarstw. Dalej odbija w kierunku wschodnim, przekraczając poprzecznie dolinę rzeki Gorajec i skręcając w kierunku północnym. Droga w tym wariancie rozdziela obszary zwartej zabudowy miejscowości Gorajec - Zastawie (po stronie zachodniej) i Gorajec – Zagroble (po stronie wschodniej). Długość 6,44 km.
 • WARIANT III - Przebieg obwodnicy zaprojektowano z ominięciem istniejącej zabudowy po stronie południowo - wschodniej. Początkowy odcinek na długości 2,40 km pokrywa się z wariantem II. Dalej przebiega prosto w kierunku wschodnim przekraczając rzekę Gorajec, a za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2919 L skręca w lewo na północ. Po przecięciu istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 74 skręca w prawo na wschód włączając się do drogi krajowej w tym samym miejscu co warianty I i II. Długość 7,12 km.

 

Obiekty inżynierskie:

Most zespolony z przejściem dla zwierząt dużych i średnich, dwa przejazdy gospodarcze nad trasą obwodnicy w ciągu dróg gminnych, jeden wiadukt nad obwodnicą i jedenastu przepustów (dodatkowo przepusty pod drogami powiatowymi, gminnymi, dojazdowymi i wjazdami w miejscach przecięcia w/w dróg przez ciągi spływu wód opadowych).

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt: dużych (zespolone z mostem przez rz. Gorajec), małych i płazów (9 szt.), ekranów przeciwhałasowych (o łącznej długości 484 m) oraz systemu odprowadzenia wód opadowych i zbiorników retencyjnych.