S12 Piaski – Dorohusk

oddział: Lublin

długość – 57,6 km (z wyłączeniem obw. Chełma) 

obecny etap – w przygotowaniu 

Etap zrealizowany:

2009 r. - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe - etap II dla przebiegu drogi ekspresowej S12.

11.06.2010 r. – Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyjęto „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe - etap II”

24.11.2011 r. – Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA przyjęto STEŚ drogi ekspresowej S12 Piaski-Dorohusk z wyłączeniem obw. Chełma. Na odcinku Piaski - Chełm według wariantu 5, a na odcinku Chełm - Dorohusk wg. wariantu IV.

31.03.2010 r. - wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia, które może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

18.10.2010 r. – zakończono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

23.11.2010 r. – RDOŚ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

14.12.2015 r. - RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantów rekomendowanych: na odcinku Piaski - Chełm przebieg według wariantu 5, na obwodnicy Chełma według wariantu II, od obwodnicy Chełma do Dorohuska według wariantu IV. 

26.09.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowej na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma.

5.02.2019 r. - wyłoniono najkorzsystniejsze oferty.

 

Etap w realizacji:

04.03.2019 r. podpisano umowy z TPF Sp. z o.o. na opracowanie KP dla odcinków Piaski-Chełm i Chełm-Dorohusk.

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Początek planowanej drogi ekspresowej S12 zlokalizowany jest na końcu dwujezdniowego odcinka obwodnicy Piask za węzłem Chełm, natomiast koniec przy bramkach przejścia granicznego w Dorohusku od strony polskiej. Z zakresu opracowania jest wyłączony odcinek obwodnicy m. Chełm.

Dla odcinka od Piask do Chełma porównywano w ramach studium pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej (w tym jeden w dwóch podwariantach), natomiast na odcinku od Chełma do Dorohuska – cztery warianty.

  

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Chełm z przebiegiem wszystkich wariantów.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Chełm z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Chełm – Dorohusk z przebiegiem wszystkich wariantów.

 

GDDKiA  

 Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Chełm - Dorohusk z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi- S,2/2 (docelowo 3 pasy ruchu)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego  - 2,50 m
 • szerokość pasa rozdziału - 11,00 m (w tym rezerwa na dodatkowe trzecie pasy ruchu)
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m,
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Obsługa przyległego terenu za pośrednictwem istniejącej sieci dróg oraz projektowanych dróg dojazdowych.

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i przebudowa dróg bocznych. Budowa obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną również miejsca obsługi podróżnych i obwody utrzymania dróg. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej. 

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Warianty na odcinku „zachodnim” od Piask do Chełma

 • Wariant 1 (W1A i W1B) - rozpoczyna się na końcu obwodnicy Piask w miejscu, gdzie kończy się dwujezdniowy odcinek istniejącej drogi krajowej nr 12. Do Pełczyna droga S12 pokrywa się z istniejącym śladem drogi krajowej nr 12. Przed obiektem nad rzeką Giełczew odchodzi od aktualnej trasy jednym z dwóch podwariantów: 1A omijającym od południa Pełczyn i Dorohuczę, 1B omija od południa jedynie Dorohuczę. Trasa ekspresowa wraca do istniejącej drogi krajowej nr 12 przed Kanałem Wieprz‑Krzna i już do końca odcinka pokrywa się z istniejącą drogą krajową. Do istniejącej jezdni dobudowana ma być druga, w zależności od zagospodarowania terenu po jej północnej lub południowej stronie. Długość trasy: 33,63 km (W1A) lub 33,60 km (W1B).
 • Wariant 2 (W2) - zaprojektowano tak, by w jak największym stopniu wykorzystywał istniejący przebieg drogi krajowej nr 12, a jednocześnie omijał obszary zabudowane i obszary chronione ze względu na walory środowiskowe. Początkowy odcinek prowadzi po istniejącej drodze krajowej nr 12 by przed miejscowością Kolonia Stróża odejść w kierunku północnym omijając Biskupice. Przed Pełczynem przecina drogę krajową omijając tą miejscowość i Dorohuczę od południa. Za kanałem droga ekspresowa S12 znów skręca w kierunku północnym omijając zabudowę, a za Kolonią Lipówki wykorzystuje istniejący pas drogi krajowej nr 12. Później znów odchodzi w kierunku północnym omijając Marynin oraz Brzeziny, by znów wrócić na istniejący przebieg drogi krajowej. Długość 34,22 km.
 • Wariant 3 (W3) - jest najbardziej odsuniętym na północ wariantem projektowanej drogi ekspresowej S12 na „zachodnim” odcinku Piaski – Chełm. Na początkowym odcinku do Chojna Nowego II pokrywa się z wariantem 2. Na wysokości Chojna Nowego II odbiega bardziej na północ, początkowo w większej potem mniejszej odległości od by włączyć się do istniejącej drogi krajowej w Stołpiu w miejscu początku obwodnicy Chełma. Długość 34,96 km.
 • Wariant 4 (W4)  - zaproponowano jako wariant o przebiegu południowym w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12. Początkowy odcinek od Piask do Brzezic ma taki sam przebieg jak w pozostałych wariantach – z wykorzystaniem istniejącego pasa drogowego. Następnie trasa odchodzi nieznacznie na północ, by później skręcić na południe przecinając istniejącą drogę krajową nr 12 omijając od strony południowej Biskupice. Na odcinku od Anusina do Marynina przeprowadzono trasę wariantu na północ od istniejącej drogi krajowej, a ostatni odcinek znów biegnie po południowej stronie drogi krajowej nr 12. Koniec przebiegu wariantu 4 zaproponowano w dwóch rozwiązaniach: jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 12 przed początkiem planowanej obwodnicy Chełma lub jako włączenie do projektowanej obwodnicy Chełma poza pasem drogowym drogi krajowej nr 12. Długość 34,79 km.
 • Wariant 5 (W5) wynikowy - zaproponowany po zakończeniu konsultacji społecznych dla przebiegu drogi ekspresowej S12. Na podstawie zebranych wniosków społeczeństwa odnośnie wariantu preferowanego na terenie poszczególnych gmin oraz aspektów techniczno-środowiskowo-społecznych określono, że wariant 5 powstanie z połączenia wariantu 4a (zaproponowanego do uzgodnienia w trakcie konsultacji społecznych) na terenie gminy Piaski, wariantu 4 na terenie gminy Trawniki, wariantów 3 – 4 – 2 – 3 na terenie gminy Siedliszcze oraz wariantu 3 na terenie gminy Chełm. Dodatkowo zaproponowano zmianę przebiegu fragmentu trasy obwodnicy Chełma na odcinku Tytusin – Stołpie – Kol. Nowosiółki (efekt zgłoszonych uwag w trakcie konsultacji społecznych). Długość 39,39 km

Wariant 5 jest rekomendowany do dalszych prac nad dokumentacją.

 

Warianty na odcinku „wschodnim” od Chełma do Dorohuska.

Na odcinku „wschodnim” analizowana inwestycja przebiega przez tereny trzech gmin: Chełm (gmina wiejska), Kamień i Dorohusk, wszystkie w powiecie chełmskim.

Wskazanie korytarza dla przebiegu drogi ekspresowej S12 na tym fragmencie było szczególnie utrudnione ze względu na liczne tereny chronione ze względów środowiskowych. Praktycznie niemożliwe było zaprojektowanie trasy nie kolidującej z przynajmniej jednym z obszarów Natura 2000 (koniec zakresu opracowania znajduje się na takim obszarze). Wobec czego wskazano przebiegi drogi ekspresowej S12 jak najmniej oddziałujących na w/w obszary.

Rozwiązanie końcowego odcinka drogi S12 jest wspólne dla wszystkich wariantów „wschodnich”: przejście wiaduktem nad drogą wojewódzką Nr 816 i dobudowa drugiej jezdni po południowej stronie drogi krajowej nr 12 na odcinku do przejścia granicznego w Dorohusku.

 • Wariant I (WI) - podobnie jak w przypadku wariantów „zachodnich”, na analizowanym odcinku Wariant I zaprojektowano w przebiegu najbardziej zgodnym z dokumentami planistycznymi gmin Chełm (MPZP) i Dorohusk (SUiKZP). Jest to wariant maksymalnie wykorzystujący istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 12. Istniejąca droga na odcinkach prostych będzie wykorzystana jako jedna z dwóch jezdni nowego przekroju.
 • Wariant I rozpoczyna się na końcu projektowanej obwodnicy Chełma zbliżając się do linii kolejowych od strony północnej. Kolejny odcinek planowanej drogi ekspresowej przechodzi przez Ludwinów i omija miejscowość Wólka Okopska od strony północnej. Na ostatnim odcinku wariant zakłada obejście miejscowości Okopy od strony południowo-zachodniej, jednak bez wykorzystania istniejącej obwodnicy co wynika z konieczności zastosowania parametrów technicznych obowiązujących dla drogi ekspresowej na końcowym odcinku drogi dochodzącym do przejścia granicznego. Długość 15,64 km.
 • Wariant II (WII) - rozpoczyna się na końcu projektowanej obwodnicy Chełma i biegnie podobnie jak wariant I po istniejącej drodze by odsunąć się na południe od miejscowości Brzeźno. Po kilku kilometrach wraca na istniejący ślad drogi krajowej i poza odcinkami łuków, których promienie ze względu na poprawę parametrów drogi zostały zwiększone, pokrywa się z istniejącą drogą krajową nr 12. Droga ekspresowa przechodzi przez miejscowość Ludwinów, a Wólkę Okopską omija od strony północnej. Projektowana trasa zakłada obejście miejscowości Okopy i Kolonia Okopy od południa i włączenie się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 12 w rejonie wiaduktu nad drogą wojewódzką Nr 816 w Dorohusku. Długość 15,50 km.
 • Wariant III (WIII) - jest najbardziej odsuniętym na północ z czterech analizowanych wariantów na odcinku „wschodnim” Chełm – Dorohusk projektowanej drogi ekspresowej S12. Początkowo biegnie starym śladem drogi krajowej nr 12 tak jak w wariancie II by później odbiec na północ pomiędzy istniejącą drogą krajową nr 12 i drogą powiatową Nr 1830. Dalej prowadzi równolegle do istniejącej drogi krajowej po jej północnej stronie, po czym (jako jedyny z analizowanych wariantów drogi S12) włącza się w istniejący ślad drogi krajowej w ciągu obwodnicy miejscowości Okopy. Zakłada on jednak wykorzystanie tylko odcinka prostego istniejącej obwodnicy. Wynika to z zastosowania parametrów technicznych obowiązujących dla drogi ekspresowej, tzn. odpowiednich wartości promieni łuków poziomych. Długość 15,70 km.
 • Wariant IV (WIV) - jest wariantem o przebiegu najmniej kolidującym z obszarami chronionymi Natura 2000 – zaproponowano ich ominięcie od strony południowej. Jednocześnie jest to wariant, który w najmniejszym stopniu wykorzystuje istniejącą drogę krajową nr 12 – jedynie na końcowym fragmencie przed przejściem granicznym w Dorohusku. Wariant IV rozpoczyna się za węzłem Srebrzyszcze, przecina istniejącą drogę krajową nr 12, przechodzi na północ od zabudowy Kol. Antonin. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim by za Kroczynem odgiąć się w kierunku wschodnim, omijając zabudowania tej miejscowości od południa. Przed Pograniczem skręca w kierunku północno – wschodnim omijając tereny zabudowane. Skręcając na północ przechodzi pomiędzy Teosinem i Zalasoczem by wrócić na istniejący przebieg drogi krajowej nr 12. Długość 22,96 km.

Wariant IV jest rekomendowany do dalszych prac nad dokumentacją.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty, przejazdy, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, wiadukty i przepusty.

 

Węzły:

Odcinek „zachodni” od Piask do Chełma

 • Dorohucza – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838.
 • Siedliszcze (nazwa robocza Marynin-Karczemka) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839.
 • Chełm Zachód (Janów) – na skrzyżowaniu z drogą krajową  nr 12.

Odcinek „wschodni” od Chełma do Dorohuska

 • Dorohusk (Okopy) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 816.

 

MOPy:

Odcinek „zachodni” od Piask do Chełma

 • Struża, kat. II strona lewa, kat. III str. prawa
 • Chojno Stare, kat. I strona lewa i prawa

Odcinek „wschodni” od Chełma do Dorohuska

 • Ignatów, kat. I strona lewa i prawa
 • Teosin, kat. II strona lewa, kat. III str. prawa

MOP I – pełni funkcję wypoczynkową, wyposażony jest w stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły. Może być także wyposażony w małą gastronomię, urządzenia sanitarne z wodą.

MOP II – pełni funkcję wypoczynkowo - usługową, a jego wyposażenie oprócz elementów dla MOP I zawiera także stacje paliw, stanowiska obsługi i drobnych napraw pojazdów, urządzenia gastronomiczno - handlowe oraz informację turystyczną.

MOP III – pełni funkcję wypoczynkowo – usługową, a jego wyposażenie uzupełniają obiekty noclegowe

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych, szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego.