S19 Lublin – Kraśnik

oddział: Lublin

długość – ok. 42 km

obecny etap – realizacja P&BEtap zrealizowany:

kwiecień 2002 r. - Koncepcja programowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) – Lublin (węzeł Lubartów w ciągu drogi ekspresowej   S-17)”, zatwierdzona 14.05.2003 r.

2003 r. opracowano dokumentację techniczną w stadium wielowariantowej koncepcji programowej w rejonie węzła komunikacyjnego Kraśnik (w 2007 roku aneks do dokumentacji uwzględniający ustalenia KOPI)

maj 2006 r. - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy drogi nr 19 i budowy drogi ekspresowej S19 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

lipiec 2009 r. - Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

marzec 2010 r. - Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o zalecenia protokołu KOPI.

15.04.2010 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Rekomendowano wariant wynikowy uzupełniony WWU do dalszych opracowań.

30.07.2010 r. - Aneksowano ustalenia KOPI w zakresie lokalizacji węzła Strzeszkowice.

12.10.2011 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kompleksowo dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa, na odcinku koniec obwodnicy m. Lublin - granica woj. lubelskiego i podkarpackiego. Wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant 2 z przełożeniem rzeki Białki wg wariantu C (dla części B).

 

Wniosek do RDOŚ

 

Po analizie zmieniono wariant rekomendowany dla części B. W efekcie wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 od km 362+784 do km 393+850, przejście wariantu W2 w wariant W3 (od km 393+850 wariantu W2 do km 394+330 wariantu W3), wariant W3 od km 394+330 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko - streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

17.12.2013 r. – wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S19 od końca obwodnicy m. Lublin do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego dla wariantów rekomendowanych: wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 z przejściem w wariant W3 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).

 

Decyzja środowiskowa

 

31.03.2014 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Lublina do granicy z woj. podkarpackim.

21.08.2015 r. - ogłoszono przetarg w trybie projektuj i buduj.

18.07.2014 r. - podpisano umowę na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika. Wykonawcą jest firma AECOM Consulting. Wartość umowy 1 795 800 zł, termin realizacji etapu I (wykonanie dokumentacji projektowej w stadium KP) 12 miesięcy, dla etapu II (wprowadzenie zmian z posiedzień ZOPI i KOPI) 12 miesięcy przy czym ten okres może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

30.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrywano wykonaną Koncepcje Programową.

29.05.2017 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził Protokół z posiedzenia KOPI.

28.02.2018 r. podpisano umowy z wykonawcami: Aldesa Construcciones Polska zaprojektuje i zbuduje dwa skrajne odcinki: pomiędzy węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża (długość 12 km, wartość prac budowlanych 312, 2 mln zł.) oraz obwodnicę Kraśnika (10 km, wartość 319,5 mln zł.). Środkowy odcinek, od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, zaprojektuje i wykona firma  Mota-Engil Central Europe (ok. 20 km, 498 mln zł). 

 

Etap w trakcie realizacji:

realizcja P&B

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Planowa droga ekspresowa S19 na odcinku pomiędzy Lublinem, a Kraśnikiem przebiegać ma w większości po nowym śladzie omijając zabudowę okolicznych miejscowości oraz Kraśnika po jego wschodniej stronie. 

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od obwodnicy Lublina do Kraśnika.

  

 Podstawowe parametry techniczne:

 • Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego -1,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Dla odcinka od w. Konopnica do w. Kraśnik

 • Wariant podstawowy I – (najbardziej zgodny z miejscowym planem zagospodarowania poszczególnych gmin)
 • Wariant autorski IV – zakładający przebieg drogi ekspresowej S19 nową trasą całkowicie niezależną od miejscowych planów zagospodarowania gmin,
 • Podwariant IVA dla fragmentu trasy wariantu IV,
 • Wariant wynikowy WW – uwzględniający uwagi jednostek samorządowych i społeczeństwa,
 • Wariant wynikowy uzupełniony WWU – uwzględniający uwagi społeczeństwa i Rady technicznej.

W wyniku posiedzenia KOPI jak wyżej został rekomendowany do dalszych opracowań wariant wynikowy uzupełniony WWU ze zmienioną lokalizacją węzła Strzeszkowice.

 

Dla odcinka pomiędzy w. Kraśnik i Słodków będącego obwodnicą Kraśnika

 • WARIANT W1 - przebieg drogi najbardziej zgodny z ustaleniami planów zagospodarowania miasta i gminy, po wschodniej stronie DK19 i miasta Kraśnika
 • WARIANT W1A - przebieg jak w Wariancie I z przesunięciem w okolicach ul. Wojskowej.
 • WARIANT W2 -  przebieg drogi po wschodniej stronie DK19 i miasta, całkowicie poza terenem miasta Kraśnika, z włączeniem do DK19 w m. Stróża.  

Wariantem wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant W1

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

 • Strzeszkowice – na przecięciu z drogą krajową 19,
 • Niedrzwica Duża – na przecięciu z drogą wojewódzką 834, 
 • Wilkołaz - na przecięciu z drogą powiatową 2291L. 
 • Kraśnik Północ (nazwa robocza Kraśnik) – na przecięciu z drogą krajowa  19,
 • Kraśnik Południe (nazwa robocza Słodków) – na przecięciu z drogą krajową nr 74, 

 

MOPy:

 • Radawiec - MOP kategorii I strona prawa,
 • Zemborzyce - MOP kategorii I strona lewa
 • Kol. Sobieszczany, MOP kategorii II strona prawa, MOP kategorii III strona lewa
 • Pułankowice, MOP kategorii I strona prawa i lewa
 • Słodków, kategorii II strona lewa, kategorii III strona prawa

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego na niektórych odcinkach. 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach projektu planowana jest realizacja podzadań:

Lublin (w. Lublin Węglin) - w. Niedrzwica Duża dł. ok. 12 km

w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ dł. ok. 20 km

w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika) dł. ok. 10 km