Kompleksowa dokumentacja studialna, programowo-lokalizacyjna, budowlana i przetargowa dla budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)


GDDKiA

 

Numer projektu: 2006-PL-92605-S
Decyzja KE nr: K(2007)77 z dnia 09.01.2007 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)9129 z dnia 16.11.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 4,9 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 2,4 mln EUR (48,98%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

W ramach projektu realizowane są dwa kontrakty:
Kontrakt 1
„Wykonanie kompleksowej dokumentacji studialnej, programowo-lokalizacyjnej, budowlanej i przetargowej dla budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”

 • Data podpisania: 06 września 2007 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Mosty Katowice Sp. z o.o., Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe
 • Wartość kontraktu: 3 021 250,00 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 160 miesięcy od daty podpisania umowy, całkowity termin wykonania opracowań projektowych wynosi 39 miesięcy – zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 23.02.2012 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe,
- Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Studium wykonalności inwestycji,
- Koncepcja programowa,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
-Dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości,
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
- Nadzór autorski.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Do wykonania pozostało:
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców – w okresie trwania przetargu na budowę drogi S-69
- Nadzór autorski –w okresie realizacji inwestycji.


Ponadto, w ramach kontraktu zostały podpisane następujące umowy na:
„Rozszerzenie zakresu prac projektowych o drugą jezdnię na odcinku miedzy tunelami i w tunelach dla „Budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki” – w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 02.08.2010 r.
 • Wartość umowy: 521 412,00 EUR brutto (zmiana wartości VAT –aneks nr 1 z dn. 23 luty 2012 r.)
 • Termin realizacji: 06.12.2010 r.

„Opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej” - w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 13.05.2010 r.
 • Wartość umowy: 91 500 EUR brutto
 • Termin realizacji: 30.09.2010 r.

W dniu 05.10.2009 r. została wydana decyzja środowiskowa. Procedura wydawania decyzji środowiskowej trwała 11 miesięcy.
O wydanie decyzji ZRID planuje się wystąpić w październiku 2013 r.

 

Kontrakt 2
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa Centrum Zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń”

 • Data podpisania: 30 października 2009 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o., KV Consultores de Ingenieria, Proyectos Y Obras S.L.
 • Wartość kontraktu: zgodnie z aneksem nr 1 do w/w umowy wynosi 5 016 645, 75 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 90 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z założonymi terminami cząstkowymi (opracowanie elementów dokumentacji projektowej – do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej, opracowanie odpowiedzi i zmian opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty – pomiędzy 27 a 30 miesiącem od dnia podpisania umowy, pełnienie nadzoru autorskiego  - nie później niż 90 miesięcy od daty podpisania umowy )

Informacje o kontrakcie
Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
- Koncepcja Programowa
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- Dokumentacja geologiczno – inżynierska,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
- Nadzór autorski.


Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco (wykonano i dokonano płatności za):
- Koncepcję Programową,
- Projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- Mapę do celów projektowania dróg,
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- Dokumentację geologiczno-inżynierską,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa.

 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Do wykonania pozostaje opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz nadzór autorski –w okresie realizacji inwestycji.

 

W dniu 16.04.2013 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRiD.

Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej nie wcześniej niż w 2015 roku a więc rozliczenie etapu -  Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców (na etapie przetargu na roboty budowlane) nastąpi w 2015 r., natomiast nadzór autorski pełniony przez Projektanta po podpisaniu umowy na roboty budowlane.