Dokumenty techniczne


Dokumenty techniczne

 • WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - zobacz
  • Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 - zobacz
 • WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe - zobacz
  • WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - zobacz
 • WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - zobacz
 • WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - zobacz

 

Ogólne Specyfikacje Techniczne

 • D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz, oraz pismo DTB z dnia 15.11.2018 dotyczące zmian zapisów D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz
 • D - 07.02.01 Znaki drogowe pionowe - zobacz
 • D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - zobacz

 

Instrukcje

 • Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe - zobacz
 • Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz
 • Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz
 • Instrukcja teksturowania górnej warstwy nawierzchni drogowej (grooving & grinding) - zobacz

Wytyczne projektów RID

Recykling:

Reaktywność kruszyw:

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (opracowane przez Departament Technologii Budowy Dróg oraz Zespół do spraw Środowiska)

 

1. Zieleń - prace przygotowawcze:

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

D-01.02.01.a Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy drogi

D-01.02.02.a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

 

2. Roboty ziemne

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne v02

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów v02

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów v02

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciężkiego sprzetu budowlanego v01

D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów v01

D-02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne

D-02.01.01D Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego v01

D-02.01.01E Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny dsm v01

D-02.01.01F Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting v01

D-02.01.01G Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe v01

D-02.01.01H Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe v01

D-02.01.01I Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe v01

D-02.01.01J Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA v01

 

4. Podbudowy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża v01

D-04.02.01 Warstwa odcinająca v01

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca v01

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej v01

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem v01

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem v01

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych v01

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy v01

 

5. Nawierzchnie:

D–05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego v01

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca v01

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna v01

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa podbudowy i wiążąca v01

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) v01

 

9. Zieleń drogowa - wykonanie i pielęgnacja:

D-09.01.01 Zieleń drogowa

 

13. Beton:

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich v02

 

Uwagi do załączonych wzorcowych WWiORB należy zgłaszać wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDTB@gddkia.gov.pl