Dokumenty techniczne


Dokumenty techniczne

 • WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - zobacz
  • Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 - zobacz
 • WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe - zobacz
  • WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - zobacz
 • WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - zobacz
 • WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - zobacz

 

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostały wprowadzone zarządzeniem nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2019 roku w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne v01

 

1. Prace przygotowawcze:

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów v02

D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy drogi v02

D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej v02

 

2. Roboty ziemne

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne v03

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów v03

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciężkiego sprzetu budowlanego v02

D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów v02

D-02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne v02

D-02.01.01D Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego v02

D-02.01.01E Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM v02

D-02.01.01F Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting v02

D-02.01.01G Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe v02

D-02.01.01H Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe v02

D-02.01.01I Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe v02

D-02.01.01J Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA v02

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów v03

 

4. Podbudowy:

D-04.02.01 Warstwa odcinająca v02

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca v02

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej v02

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem v01

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem v02

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych v01

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy v02

 

5. Nawierzchnie:

D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego v02

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca v02

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna v02

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa podbudowy i wiążąca v02

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) v02

  

8. Elementy ulic:

D-08.01.01 Krawężniki betonowe v01

 

9. Zieleń drogowa:

D-09.01.01 Zieleń drogowa v02

 

13. Beton:

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich v03

 

Uwagi do załączonych wzorcowych WWiORB należy zgłaszać wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDTB@gddkia.gov.pl

 

 

Instrukcje

 • Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe - zobacz
 • Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz
 • Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz
 • Instrukcja teksturowania górnej warstwy nawierzchni drogowej (Grooving & Grinding) - zobacz
 • Instrukcja wyznaczania charakterystyki porów powietrznych w odwiertach betonowych PB/0/18 - zobacz

 

Wytyczne projektów RID

Recykling:

Reaktywność kruszyw: