A4 Dębica Wschód - Rzeszów Zachód


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość - 32,75 km

- obecny etap – inwestycja oddana do ruchu 30.10.2013

- lata realizacji - 2010-2013

- wartość zrealizowanych robót – ok. 1 750 000 000,00 zł

 

1.etap zrealizowany:

- 30.04.2010 - data uzyskania decyzji ZRID

- 10.05.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca: Budimex S.A.

- 10.05.2010 - data podpisania umowy na nadzór. Wykonawca: Konsorcjum ECM Group Polska Sp. z o. o./ AECOM Sp. z o.o./ AECOM Ltd.

- 09.06.2010 - data przekazania placu budowy

09.06.2010 - data rozpoczęcia robót

14.06.2013 - data zakończenia robót

28.06.2013 - wydanie Świadectwa Przejęcia 

30.10.2013 - otwarcie odcinka dla ruchu

 

II. Opis inwestycji

Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Dębica Wschód do węzła Rzeszów Zachód (km około 537,550 do około 570,300) o długości 32,75 km była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do podstawowych celów budowy autostrady A4 należało: przesunięcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych, zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych. 

 

1.Przebieg drogi

Odcinek położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza.

 

PLANY ORIENTACYJNE:

GDDKiA 

 

GDDKiA 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna- A
- prędkość projektowa – 120 km/h
- prędkość miarodajna – 130km/h
- liczba pasów ruchu - 2
- szerokość pasa ruchu – 3,75m
- szerokość pasa awaryjnego - 3,00m
- szerokość pasa dzielącego- 12,50m
- szerokość poboczy gruntowych - 1,25 ÷ 1,80 m
- skrajnia pionowa - 4,7 m
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 

3.Zakres inwestycji

- Roboty drogowe:

- budowa autostrady A4 o długości 32,750 km wraz z wyposażeniem

- 1 węzeł autostradowy Sędziszów ze stacją poboru opłat SPO

- 2 miejsca obsługi podróżnych MOP I Bratkowice i Dąbry - realizacja docelowa

- 1 miejsce obsługi podróżnych parą MOP-ów II i III - Paszczyna - realizacja etapowa

- plac poboru opłat PPO - realizacja etapowa

- przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych, w tym: przebudowa 2 dróg wojewódzkich, przebudowa 8 dróg powiatowych, przebudowa 12 dróg gminnych

- budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu

- przepusty drogowe spełniające funkcję hydrologiczną ekologiczną bądź mieszaną.

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- oświetlenie węzła Sędziszów oraz MOP I, PPO i SPO

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony     przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady),

- budowa ekranów akustycznych.

 

4.Obiekty inżynierskie

Zrealizowano 43 szt. obiektów, w tym:

- 1 most autostradowy (MA127)

- 12 wiaduktów autostradowych (WA125, WA131, WA132, WA133, WA134, WA136, WA139, WA140, WA142, WA146/PZM, WA148 i WA149)

- 11 wiaduktów drogowych (WD126, WD128, WD129, WD130, WD137, WD138, WD141, WD143, WD145, WD147 i WD150)

- 8 mostów drogowych (MDD10/3, MDG544998, MDD12/1, MDD12/2, MDD15/2, MDD26/2, MDP1330R, MDP1332R)

- 4 przejścia górą dla zwierząt dużych (PZGd1, PZGd1.1, PZGd2 i PZGd3),

- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich (PZDs1 i PZDs2)

- 5 mostów autostradowych zespolonych z przejściami dla zwierząt średnich (MA130A/PZDzs4, MA139A/PZDzs5, MA141A/PP, MA145A/PZDzs6 i MA148A/PZDzs7)

 

III. Ochrona środowiska

Urządzenia ochrony środowiska, w tym:

- odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz systemem rowów otwartych do  odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła, MOP-ów, PPO i SPO wraz z urządzeniami oczyszczającymi przed wprowadzeniem podczyszczonych wód do odbiorników, system zbiorników retencyjnych współdziałający z systemem odwodnienia

- 9 pompowni wód opadowych wraz z rurociągami tłocznymi,

- budowa ekranów akustycznych

- realizacja nasadzeń zieleni drogowej

 

Urządzenia infrastruktury technicznej:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- przebudowa rurociągów tłocznych,

- przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej na istniejących ciekach i rowach,

-przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz najwyższych napięć,

- budowa oświetlenia wraz zasilaniem,

- przebudowa sieci wodociągowych,

- przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia,

- przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego napięcia,

- budowa kanalizacji dla łączności alarmowej oraz dla systemu informacji drogowej SID

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

  oraz wszystkie pozostałe roboty wynikające ze Specyfikacji Technicznej i dokumentacji

  projektowej.