Droga ekspresowa S6 Goleniów - początek obwodnicy Słupska


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 183 km

- obecny etap – w przetargu/w przygotowaniu

- lata realizacji – 2015-2020

 

etap zrealizowany:

studium techniczno ekonomiczne: 10.2009

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

decyzja środowiskowa: 09.07.2010

ostateczność decyzji środowiskowej: 01.03.2011

 

etap w realizacji:

w przetargu odcinki Goleniów - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa

 

opisy poszczególnych odcinków:

Goleniów - Nowogard

Nowogard - Płoty

Płoty - Kiełpino

Kiełpino - Kołobrzeg Zachod

Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie

Ustronie Morskie - Koszalin

Obwodnica-Koszalina i Sianowa

Sianów - Słupsk

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna. Korytarz ten od Gdańska przebiega na wschód, częścią drogi nr 7, a od Elbląga drogami: 22 i 54.

Przedmiotem opiniowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 6, która jest obecnie drogą klasy GP, do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła Goleniów do początku obwodnicy Słupska, z wyłączeniem odcinka północnej obwodnicy Nowogardu (km 40+675 – km 49+770). Długość odcinka objętego projektem wynosi około 180 kilometrów. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

 

2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

- prędkość projektowa - 100 km/h

- prędkość miarodajna - 110 km/h

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

- ilość pasów ruchu - 2 x 2

- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m

- szerokość pasa dzielącego - 4,0 m (plus dwie opaski o szerokości po 0,5 m każda)

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej - klasa obciążenia A

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

Plan orientacyjny drogi wraz z podziałem na odcinki realizacyjne (zaznaczone kolorami) - wariant preferowany koncepcji programowej

GDDKiA 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

 

Mapa przeglądowa z wariantami przebiegu drogi S6:plik PDF

 

opis wybranego wariantu:

 

Wariant V/Va

Od węzła „Goleniów” (km 21+489) do m. Wicimice, wariant V/Va przebiega zgodnie z wariantem II. Wariant ten, biegnący pomiędzy Wicimicami a Koszalinem po zupełnie nowym śladzie, zaprojektowanym w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Kołobrzegu i stworzenia faktycznej alternatywy dla przebiegu drogi krajowej nr 6. Dzięki temu rozwiązaniu nie zachodzi konieczność budowy dwóch dróg ekspresowych w niewielkiej odległości od siebie. Od Kołobrzegu do Koszalina wariant ten poprowadzony został zgodnie z rozwiązaniami technicznymi, opracowanymi przez biuro KARO dla drogi S11. W sąsiedztwie Koszalina wariant V drogi S6 wykorzystuje przebieg wariantu II drogi S11. Dalszy przebieg trasy jest zgodny z przebiegiem z wariantu II. Niniejszy wariant nie narusza stanowisk archeologicznych, które ze względu na uwarunkowania środowiska kulturowego sklasyfikowane zostały jako nie do naruszenia. Na odcinku Kołobrzeg Koszalin wariant V drogi S6 poprowadzony został zgodnie z rozwiązaniami technicznymi opracowanymi przez biuro KARO (wariant I i fragment wariantu II drogi S11).

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

 

III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2010r. wskazano na koniczność wybudowania 45 przejść dla zwierząt. Ponadto wytypowano 11 lokalizacji, w których należy zaprojektować wielootworowe przepusty dla płazów. Po uwagach GTC (p. Sołtysiaka) z dnia 19.05.2010r. (zgłoszonych w trakcie postępowania w sprawie wydania DUŚ) wskazano 24 miejsca potencjalnego bytowania płazów. Miejsca te na etapie powtórnej oceny zostaną szczegółowo zinwentaryzowane pod kątem występowania tej grupy zwierząt. W rejonach tych będzie konieczne zapewnienie płazom przejścia przez drogę wraz z systemem naprowadzającym. Dodatkowo w miejscach gdzie planowana inwestycja wykorzystuje stary ślad DK 6 przepusty znajdujące się na obecnie istniejącej drodze zostaną przebudowane tak, aby spełniać funkcje przejść dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych. Łączna długość zabezpieczeń akustycznych (w tym również nasadzeń zieleni izolacyjnej) wyniesie 50 kilometrów.