Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 5,6 km

- obecny etap – w przetargu

- planowane lata realizacji – 2021 - 2025

- wartość projektu: 107,5 mln zł

 

etap zrealizowany:

zatwierdzenie STEŚ: 12.2011

wydanie decyzji środowiskowej: 31.08.2012

ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego: 30.10.2018

podpisanie umowy na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego: 18.02.2019

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę: 30.09.2020

 

etap w realizacji:

przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

 

Planowana obwodnica Gryfina we wszystkich wariantach zakłada jej przebieg po wschodniej stronie miasta. Początek obwodnicy zaproponowano w dwóch lokalizacjach. Pierwszą lokalizacją, jest rejon zakładu produkcyjnego „Komandor”, na istniejącym łuku poziomym drogi krajowej nr 31. Drugą lokalizacją jest odcinek drogi krajowej nr 31 na skrzyżowaniu z drogą dojazdową mającą służyć do obsługi planowanego dawniej kompleksu szpitalnego. Koniec obwodnicy dla każdego z wariantów przewidziano pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową a mostem nad rzeką Tywa.2. Podstawowe parametry techniczne

Dla każdego z wariantów przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej drogi:

  • ·                   klasa drogi:                                                                                            GP;
  • ·                   nośność drogi:                                                                                       115kN/os
  • ·                   prędkość projektowa:                                                                            80 km/h;
  • ·                   kategoria ruchu:                                                                                     KR4
  • ·                   szerokość pasa ruchu:                                                                           3,50m;
  • ·                   szerokość opaski:                                                                                  0,50m;
  • ·                   szerokość pobocza:                                                                               1,25m;
  • ·                   minimalny promień łuku poziomego:                                                      1000m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wypukłego:                                    4500m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wklęsłego:                                      2000m.3. Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowę drogi klasy Gp o dwóch pasach ruchu, skrzyżowaniach w formie skrzyżowań skanalizowanych bądź rond na skrzyżowaniach z istniejącą drogą krajową nr 31, DW nr 120 i DP1367Z.Na skrzyżowaniach z pozostałymi drogami wykonane zostaną wiadukty. Wykonane zostaną elementy służące ochronie środowiska, elementy odwodnienia.

 


4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant I

Wariant ten został wybrany w decyzji środowiskowej.

Wariant pierwszy obwodnicy zaprojektowano w nawiązaniu do pierwotnych założeń przebiegu obwodnicy.

Całkowita długość trasy w wariancie I wynosi 5+591,81km.

Początek obwodnicy założono w km 16+700 drogi krajowej nr 31, w rejonie zakładu produkcyjnego „Komandor”.

Początkowo trasa przebiega przez tereny leśne, znajdujące się na terenie proponowanego Gryfińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Następnie przebiega przez użytki rolne położone w rejonie nieczynnego wysypiska śmieci. W km 1+475 przewidziano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 120. Skrzyżowanie będzie znajdować się poza terenem zabudowanym konieczna, więc będzie korekta geometryczna drogi wojewódzkiej nr 120 wymuszająca na kierujących ograniczenie prędkości. W stosunku do wariantu przedstawionego na etapie Studium Korytarzowego wprowadzono korektę trasy polegającą na odsunięciu trasy obwodnicy od kompleksu bagien, znajdującym się na terenie proponowanego użytku ekologicznego. W km 3+717 obwodnica krzyżuje się z drogą powiatową nr 1367Z. W celu zminimalizowania ingerencji w nowo powstałą zabudowę jednorodzinną obwodnicę poprowadzono w rejonie istniejącej fermy kurzej. Dalszy przebieg obwodnicy wynika z istniejącego ukształtowania terenu oraz jego dużej deniwelacji i ma na celu zminimalizowanie ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania tego odcinka obwodnicy. Na końcowym odcinku planowana obwodnica na długości około 300 metrów przebiegać będzie przez obszary cenne przyrodniczo. W wariancie I obwodnica dwukrotnie krzyżuje się z linią 110kV.  Włączenie obwodnicy do drogi krajowej przewidziano pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową i mostem nad rzeką Tywa. W wariancie I niezbędne będzie wykonanie 4 przejazdów nad drogami gruntowymi, jednego średniego przejścia dla zwierząt i 6 przepustów dla płazów. Opracowanie dotyczące obiektów inżynierskich znajduje się w części czwartej niniejszego opracowania. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z ze względu na ochronę przed hałasem zachodzi konieczność wykonania ekranów akustycznych. Szczegółowe opracowanie i lokalizacja ekranów znajduje się w części przyrodniczej niniejszego opracowania.

 

 

plan orientacyjny:

GDDKiA 

 


5. obiekty inżynierskie
 Przepusty


IV. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt,

 ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Wody opadowe sprowadzane będą poprzez rowy drogowe oraz kanalizację deszczową do zbiorników retencyjno – odparowujących. Na wlotach do zbiorników wody podczyszczane będą za pomocą separatorów i osadników. 

ochrona przed nadmiernym hałasem

W miejscach wymagających ochrony przed hałasem otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.


V. Bezpieczeństwo

 

Planowana obwodnica zakłada całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta Gryfina.

W chwili obecnej dla drogi krajowej nr 31 biegnącej przez miasto Gryfino ruch tranzytowy stanowi około połowę całkowitej liczby pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz i prognoz ruchu w roku 2015 (planowane oddanie do użytku obwodnicy Gryfina) dla każdego z wariantów obwodnicy można spodziewać się spadku ilości pojazdów poruszających się dotychczasową trasą drogi krajowej nr 31 o ponad 50% w stosunku do stanu istniejącego

Tak znaczące zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie Gryfina znacząco zmniejszy liczbę zdarzeń drogowych wynikających głównie z dużej liczby obecnie istniejących punktów kolizji dla ruchu tranzytowego. Znaczące zmniejszenie natężenia ruchu na terenie miasta Gryfino pociągnie za sobą wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.