Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km


GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km
Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-064/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 08.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 08.08.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 211 492 594,38 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania: 190 455 522,52 PLN, w tym: kwota z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 161 887 194,14 PLN
oraz wkład krajowy: 28 568 328,38 PLN.

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km była budowa jednojezdniowego odcinka drogi - obwodnicy Kocka wraz z obwodnicą Woli Skromowskiej w ciągu drogi krajowej nr 19. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubartowski, gminy Kock i Firlej (nowo wybudowany przebieg drogi poprowadzony jest po wschodniej stronie miasta Kock oraz po wschodniej stronie miejscowości Wola Skromowska). Powstała obwodnica rozpoczyna się w km 257+500 istniejącego kilometrażu drogi krajowej nr 19 ( m. Annówka), a jej koniec włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 19 w 266+215 (m. Bykowszczyzna). Nowy przebieg drogi ma klasę techniczną S (droga ekspresowa) i stanowi fragment drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica (granica państwa) – Białystok – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek (granica państwa), której realizacja wynika z ustalonej przez Radę Ministrów sieci autostrad i dróg ekspresowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.). Połączenia z istniejącym układem drogowym realizowane są w węzłach „Kock” (km 258+370, 17) oraz „Bykowszczyzna” (264+605,81). Węzły te są oddalone od siebie o ok. 5,8 km i stanowią jedyne punkty dostępu do nowej trasy. Inwestycja obejmuje również dwa mosty – most przez rzekę Tyśmienicę o długości 125,17 m oraz mostu przez rzekę Wieprz o długości 222,09 m. Obiekty inżynierskie przechodzące nad trasą obwodnicy powstały, tak by w przyszłości można było dobudować drugą nitkę drogi ekspresowej. 

21 grudnia 2011 r. otwarto drogę do ruchu

 

GDDKiA 

 

Główne cele projektu:
Celem projektu była poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach pomiędzy miastami regionu i kraju oraz poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu. W pełni wpisują się one w 2 podstawowe cele szczegółowe VIII Osi priorytetowej POIiŚ, przewidujące poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T.

 

Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

Tytuł kontraktu:
Budowa drogi ekspresowej nr S19, odcinek Międzyrzec Podlaski – Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km, od km 257+500 do 265+215

  • Data podpisania umowy: 04.08.2009 r.
  • Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
  • Wartość: 138 823 259,41 PLN (netto)
  • Planowanym terminem realizacji zgodnie z umową był 04.04.2012 r. Jednakże roboty zakończyły się przed przewidywanym terminem, w związku z czym kontrakt zakończył się 21.12.2011 r. Okres Gwarancji Jakości Robót trwa do 21.12.2014 r.

Tytuł kontraktu:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej nr S19, odcinek Międzyrzec Podlaski – Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km, od km 257+500 do 265+215”

  • Data podpisania umowy:    05.08.2009 r.
  • Wykonawca:  Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o., Scott Wilson Ltd, PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
  • Wartość:  3 913 638,00 PLN (netto)
  • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 04.07.2013r.