Autostrada A4 od Rzeszowa do Korczowej ze wsparciem z Programu Infrastruktura i Środowisko


Z datą 9 września 2011 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa”, którego całkowity koszt wyniesie ponad 4,754 mld złotych. Beneficjentem wsparcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wartość dofinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 1,020 mld złotych. Podpisanie w/w umowy oznacza, iż cała autostrada A4 ma zapewnione już dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Budowany odcinek autostrady A4 ma ponad 88 km długości. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji, został podzielony na 3 odcinki realizacyjne: węzeł „Rzeszów Wschód” – Jarosław węzeł „Wierzbna”; Jarosław węzeł „Wierzbna” – węzeł „Radymno” oraz węzeł „Radymno” – Korczowa (granica państwa). Odcinek pierwszy budowany jest w systemie „tradycyjnym”, natomiast kolejne odcinki drogi powstają w systemie „Projektuj i Buduj”.


W ramach inwestycji zostanie przebudowanych blisko 2,5 km innych dróg krajowych oraz powstanie m.in.:

  • 6 węzłów autostradowych przystosowanych do warunków płatności,
  • 107 obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty autostradowe i drogowe, przejścia dla zwierząt),
  • droga dla pojazdów ciężarowych – do przejścia granicznego,
  • place i stacje poboru opłat na łącznicach węzłów,
  • miejsca obsługi podróżnych.

Budowana autostrada A4 pełnić będzie w niedalekiej przyszłości kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiegać będzie od przejścia granicznego w Zgorzelcu do przejścia granicznego na Ukrainę w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 na obszarze Polski wyniesie ok. 670 km.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T) Programu Infrastruktura i Środowisko i zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

 

Umowa o dofinansowaniu budowy A4 Rzeszów-Korczowa jest kolejną już umową gwarantującą współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Podpisana jest już bowiem umowa z Komisją Europejską na dofinansowanie w ramach POIiŚ przebudowy drogi krajowej nr 4 Machowa-Łańcut. Wartość przebudowy całego odcinka to ponad 583 mln zł. Inwestycja w wysokości 561 mln zł zostanie sfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Także inne inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych. Podpisano umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie w ramach POIiŚ budowy autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów (odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza i odcinka S19 Stobierna-Rzeszów.  Dofinansowanie z funduszy unijnych zapewniona ma także budowa obwodnicy Jarosławia, dla której podpisano porozumienie (umowa) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie budowy ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.