Zielona Góra: ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 - SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2.
Numer ogłoszenia: 160650 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100284 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 - SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 - SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2. INWESTYCJA POLEGAĆ BĘDZIE NA WPROWADZENIU I UTRZYMANIU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZWIĄZANEJ ZE SKOMUNIKOWANIEM AUTOSTRADY A2 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 3 POPRZEZ ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ S3 POMIĘDZY WĘZŁAMI JORDANOWO A ŚWIEBODZIN PÓŁNOC. WPROWADZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU POLEGA NA ZAMONTOWANIU NOWYCH ZNAKÓW PIONOWYCH ORAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. ZAMÓWIENIE poniżej 5 000 000,00 EURO.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375125,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ