Zielona Góra: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Numer ogłoszenia: 245727 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, to jest: - 65 sztuk - komputerów stacjonarnych, - 9 sztuk - notebook 15 cali, - 1 sztuka - notebook 17 cali. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą powinny być złożone oprócz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami punktu III.4) i 5) ogłoszenia także: - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 2, parter. Cena SIWZ 35,00 zł (+koszty wysyłki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: A) Informacje dodatkowe do pkt III.5): W celu wykazania iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, należy złożyć: 1. Oświadczenia, certyfikaty, zaświadczenia: NOTEBOOK 17 cali 1.1. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, 1.2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, 1.3. Deklaracja zgodności CE, 1.4. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, 1.5. Certyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org - wydruk ze strony, 1.6. Oświadczenie producenta dot. maksymalnej głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 21dB, 1.7. Oświadczenie, iż firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:200 na świadczenie usług serwisowych i posiada autoryzację producenta komputera, 1.8. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta, ze serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 1.9. Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu iż w przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. NOTEBOOK 15 cali 1.10. Dokument z przeprowadzonego testu wydajności komputera MobileMark® 2012 PerformanceTest: Office Productivity Performance Qualification Rating - co najmniej wynik 110 punktów lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2012web.html, 1.11. Certyfikat ISO9001:2000, 1.12. Deklaracja zgodności CE, 1.13. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową - wydruk ze strony, 1.14. Certyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org - wydruk ze strony, 1.15. Oświadczenie producenta dot. maksymalnej głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB, 1.16. Oświadczenie, iż firma serwisująca posiada ISO 9001:200 na świadczenie usług serwisowych i posiada autoryzację producenta komputera, 1.17. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta, ze serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 1.18. Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub Producenta sprzętu iż w przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. KOMPUTER STACJONARNY 1.19. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową - wydruk ze strony, 1.20. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, 1.21. Deklaracja zgodności CE, 1.22. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, 1.23. Certyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org - wydruk ze strony, 1.24. Dokument wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającą uzyskanie wyników testu dot. maksymalnej głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB, 1.25. Oświadczenie, iż firma serwisująca posiada ISO 9001:200 na świadczenie usług serwisowych i posiada autoryzację producenta komputera, 1.26. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Producenta, ze serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 1.27. Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu iż w przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. 2. Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne). B) Informacje dodatkowe do III.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. C) W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w pkt. III.4.2) albo odpowiadające im, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie