Zielona Góra: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000)
Numer ogłoszenia: 224751 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; - rozbiórka nawierzchni betonowej (zbrojonej) gr. do 0,3 m; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2m; - wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 gr. 8 cm; - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W o gr. 8 cm; - frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 5 cm; - wymiana wpustów deszczowych na nowe; - wymiana istniejących włazów na nowe; - wypełnienie spoin w nawierzchni betonowej bitumiczna masą zalewową; - dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, - w wyniku zmiany przepisów prawa, - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, - z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, - w wypadku wystąpienia robót dodatkowych, - w wypadku wystąpienia robót zamiennych. 2. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane. 3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w pozycjach kosztorysu ofertowego, 2) rezygnację z części robót, 3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej. 4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia. 5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 4, parter. Cena SIWZ 50,00 zł (+koszty wysyłki)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 4, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie