Zielona Góra: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 ZADANIA
Numer ogłoszenia: 292400 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240224 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 ZADANIA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.40.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ