Zielona Góra: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000)
Numer ogłoszenia: 254699 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224751 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; - rozbiórka nawierzchni betonowej (zbrojonej) gr. do 0,3 m; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2m; - wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 gr. 8 cm; - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W o gr. 8 cm; - frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 5 cm; - wymiana wpustów deszczowych na nowe; - wymiana istniejących włazów na nowe; - wypełnienie spoin w nawierzchni betonowej bitumiczna masą zalewową; - dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1990563,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ