Zielona Góra: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP.
Numer ogłoszenia: 128085 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 22+342 do km 25+500 wraz z remontem nawierzchni. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 56+000 do km 58+000 w zakresie uspokojenia ruchu i remontu nawierzchni. Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 86+700 do km 88+000. Parametry techniczne drogi: - klasa GP; - przekrój jednojezdniowy, dwupasmowy; - szerokość jezdni - od 8,0 do 11,0 m; - szerokość pasa ruchu - 3,5-4,0 m; - nawierzchnia - bitumiczna; - pobocza gruntowe - szerokość min. 1,0 m; - kategoria ruchu - KR6, - obciążenie - 115 kN/oś.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.94-6, 45.23.31.21-3, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5, 45.31.62.12-4, 45.31.43.00-4, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 332 000,00 złodpowiednio dla: a. Części nr 1: 195 000,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), b. Części nr 2: 74 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące), c. Części nr 3: 63 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą powinny być złożone oprócz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami punktu III.4) ogłoszenia także: - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. - Oryginał gwarancji lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie robót jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, - w wyniku zmiany przepisów prawa, - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, - w wypadku wystąpienia robót dodatkowych, - w wypadku wystąpienia robót zamiennych, - w wypadku zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia, na inne legitymujące się doświadczeniem spełniającym wymogi SIWZ, - zmiany obowiązującej stawki VAT, - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie. 3. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane. 4. Zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych do kierowania robotami - wskazanych w Ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie. 7. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem o 7% jej wartości nie wymaga zmiany umowy. 8. POLECENIE ZMIANY: A) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 1) wykonanie robót wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w pozycjach kosztorysu ofertowego, 2) rezygnację z części robót, 3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej. B) Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w pkt. A), nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia. C) Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt. A), mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 2, parter. Cena SIWZ 1787,00 zł (+koszty wysyłki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Informacje dodatkowe do III.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w pkt. III.4.2) albo odpowiadające im, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; c) dokumenty wymienione w pkt III.4.1) powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 3. Informacje dodatkowe do pkt. II.2.: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpiło zgłoszenie zakończenia robót potwierdzonego przez nadzór) w terminie 31-10-2012 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie