Zielona Góra: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa)
Numer ogłoszenia: 221192 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174832 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa). Roboty budowlane stanowiące przedmiot postępowania mają na celu remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, remont nawierzchni betonowej wraz z remontem podbudowy, remont urządzeń BRD, wymianę uszkodzonych krawężników, rozbiórkę ogrodzenia z siatki oraz odnowę oznakowania poziomego. Roboty obejmują: -Frezowanie nawierzchni, -Rozbiórkę nawierzchni betonowej, -Rozbiórkę uszkodzonych krawężników betonowych, -Rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża, -Wykonanie podbudowy z GRC Rm=2,5 MPa, -Wykonanie w-wy wyrównawczej AC16W, -Wykonanie podbudowy AC22P, -Wykonanie w-wy wiążącej AC16W, -Wykonanie warstwy ścieralnej SMA, -Remont elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, -Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, -Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, -Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem, -Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.24-5, 45.23.31.30-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2072200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ