Zielona Góra: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL
Numer ogłoszenia: 258584 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów; II. Formularz Oferta III. Formularz cenowy (Formularz 2.1.). IV. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. V. Pełnomocnictwo do podpisania oferty -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. VI. Oryginał gwarancji lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. VII. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy, w następujących przypadkach: 1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów; 3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Etapów Umowy; 5) zmiany przepisów prawa; 6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 8) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego; 9) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia; 10) wydania Polecenia Zmiany. 2. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt. 1; 2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania umowy; 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 1) pominąć element przedmiotu Umowy; 2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych Etapów Umowy lub ich elementów; 3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych Etapów Umowy; 4) zmienić termin wykonania poszczególnych Etapów Umowy. 4. Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 1) uzasadnienia dokonania zmiany; 2) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zaistnienia okoliczności określonej wyżej. 5. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31 pokój nr 2, parter..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31 pokój nr 2, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie