Zielona Góra: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 ZADANIA
Numer ogłoszenia: 240224 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 ZADANIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: Część nr 1 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól: 1000 Część nr 2 - Rejon Gorzów Wielkopolski: 500 Część nr 3 - Rejon Żary: 375 Część nr 4 - Rejon Słubice: 333 Zamawiający przewiduje, że około 70% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.40.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 11 800,00 PLN, odpowiednio dla: Części nr 1- 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy), Części nr 2- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), Części nr 3- 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset), Części nr 4- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z projektem umowy zawartym w SIWZ (4 zadania)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Numer sprawy: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-27/2011
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze,ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 4, parter. Cena SIWZ: 10 PLN (+koszty wysyłki)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 08:45, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31,65-950 Zielona Góra,w pokoju nr 4,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.); ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie