Zielona Góra: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
Numer ogłoszenia: 319710 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246300 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 2 i NR 22 W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 2 od km 29+000 do km 29+250 na działkach o nr ew. gr. 806 obręb Pniów gmina Torzym, powiat sulęciński, w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - oczyszczenie warstw bitumicznych - skroplenie mechaniczne warstw - frezowanie nawierzchni - gr. 5 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm - oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 2 od km 31+700 do km 32+100 na działkach o nr ew. gr. 636 obręb Torzym, gmina Torzym, powiat sulęciński w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - oczyszczenie warstw bitumicznych - skroplenie mechaniczne warstw - frezowanie nawierzchni - gr. 5 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm - oznakowanie poziome cienkowarstwowe Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 88+500 do km 88+800 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 91+500 do km 91+650 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 64+778 do km 68+860 Gorzów Wlkp. - Różanki w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m strona lewa i o szer. 2,50 m strona prawa Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 88+400 do km 88+500 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 104+919 do km 105+169 Dobiegniew w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wymiana zniszczonych krawężników betonowych 15x30 na nowe z wywozem gruzu na wysypisko - regulacja pionowa studzienek i włazów kanalizacyjnych oraz zaworów wodnych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DK 2: OD KM 29+000 DO KM 29+250 M. PNIÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87672,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: DK 2: OD KM 31+700 DO KM 32+100 M. TORZYM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140518,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: DK 22 OD KM 88+500 DO KM 88+800 STRZELCE KRAJEŃSKIE-LICHEŃ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163089,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: CZĘŚĆ NR 4: DK 22 OD KM 91+500 DO KM 91+650 STRZELCE KRAJEŃSKIE-LICHEŃ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81301,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: CZĘŚĆ NR 5: DK 22 OD KM 64+778 DO KM 68+860 GORZÓW WLKP.-RÓŻANKI.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1544723,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: DK NR 22 OD KM 88+400 DO KM 88+500 STRZELCE KRAJEŃSKIE-LICHEŃ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40651,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: DK 22 OD KM 104+919 DO KM 105+169 M. DOBIEGNIEW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ