Zielona Góra: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH
Numer ogłoszenia: 270054 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186786 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: OCHRONA MIENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W RACULI CZĘŚĆ NR 2: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE OBWODU UTRZYMANIA DRÓG W SULECHOWIE.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: OCHRONA MIENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W RACULI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE OBWODU UTRZYMANIA DRÓG W SULECHOWIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147936,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ