Zielona Góra: WYKONANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 DOLINA LENIWEJ OBRY ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 DOLINA ILANKI W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO - TRZCIEL (KM 1+995 - 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI.
Numer ogłoszenia: 210601 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 DOLINA LENIWEJ OBRY ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 DOLINA ILANKI W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO - TRZCIEL (KM 1+995 - 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 DOLINA LENIWEJ OBRY ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 DOLINA ILANKI W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO - TRZCIEL (KM 1+995 - 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: Część I: Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej. Część II: Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 Dolina Ilanki - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. STRONY przewidują możliwość zmiany terminów oraz zakresu robót określonych w Opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: - warunków atmosferycznych oraz hydrogeologicznych nieodpowiednich na prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia, - wezwania organów administracji publicznej, organizacji ekologicznych i innych podmiotów do uzupełnień oraz zmiany zakresu i terminów działań, - zmiany klimatu oraz zmiany okresu wegetacyjnego wpływające na realizację zadania, - zmiany przepisów prawnych lub ich brak oraz ewentualne trudności w ich interpretacji przez organy administracji publicznej, - powstania nowych obszarów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, - opóźnień związanych z udostępnieniem gruntów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - siły wyższej przy czym o interpretacji siły wyższej decyduje ZAMAWIAJĄCY, - wydania przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia zmiany, W przypadku zmiany terminu stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 ust. 3 umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić dokonywanie zmiany w umowie, tj. nakazać: a) pominąć lub dodać jakiś element zamówienia, b) zmienić kolejność i termin wykonania elementów zamówienia, a WYKONAWCA powinien wykonać każde z tych poleceń. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych zamówieniem. 4. Polecenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek WYKONAWCY - wynagrodzenia i terminu zakończenia usług objętych niniejszą umową. 5. WYKONAWCA nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w pkt 2 powyżej, bez pisemnego polecenia ZAMAWIAJĄCEGO. Wprowadzenie tych zmian bez pisemnego polecenia ZAMAWIAJĄCEGO stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY. 6. Polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt. 2 powyżej, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą opis działań i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, objętych poleceniem zmiany oraz dostosowanie wynagrodzenia - jeśli zachodzi taka potrzeba. 7. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt. 2 powyżej, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania, zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO strony umowy ustalą nowe terminy wykonania i zmniejszenie wynagrodzenia. 8. Zmniejszenie wynagrodzenia obliczane będzie proporcjonalnie do ceny elementu objętego poleceniem zmiany określonej w umowie oraz odpowiednio wielkości wprowadzonych zmian i udokumentowanego przez WYKONAWCĘ stopnia zaawansowania prac. Wynagrodzenie może być zmniejszone o całkowitą wartość pominiętego elementu wymienionego w umowie, jeżeli WYKONAWCA nie przystąpił do jego realizacji. 9. WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania prac oraz wykonania sprawozdania może nie być dotrzymany z powodu siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy WYKONAWCY. 10. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania usług z tego powodu, będzie decydował ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku WYKONAWCY.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra w pokoju nr 4, parter. Cena SIWZ: 35,00 PLN ( plus koszty wysyłki)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra w pokoju nr 4, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie