Zielona Góra: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP
Numer ogłoszenia: 163555 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128085 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313, 3271068, 3271069, faks 068 3253468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 22+342 do km 25+500 wraz z remontem nawierzchni. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 56+000 do km 58+000 w zakresie uspokojenia ruchu i remontu nawierzchni. Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 86+700 do km 88+000. Parametry techniczne drogi: - klasa GP; - przekrój jednojezdniowy, dwupasmowy; - szerokość jezdni - od 8,0 do 11,0 m; - szerokość pasa ruchu - 3,5-4,0 m; - nawierzchnia - bitumiczna; - pobocza gruntowe - szerokość min. 1,0 m; - kategoria ruchu - KR6, - obciążenie - 115 kN/oś.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.94-6, 45.23.31.21-3, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5, 45.31.62.12-4, 45.31.43.00-4, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 22+342 do km 25+500 wraz z remontem nawierzchni.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11675732,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 56+000 do km 58+000 w zakresie uspokojenia ruchu i remontu nawierzchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4459138,8 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 86+700 do km 88+000

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3776101,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ