zmiany:

2002-06-27 Dz.UrzMI.2002.7.28 § 1
2006-03-03 Dz.UrzMTiB.2006.3.6 § 1

ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Załącznik

do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 8)


STATUT
GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

§ 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwana dalej „GDDKiA” jest centralnym urzędem administracji rządowej, obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”.

§ 2. 1. Generalny Dyrektor kieruje GDDKiA przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów oddziałów i komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 i 2.  

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu, ustala Generalny Dyrektor. 
3. (1) Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.

§ 3. 1. (2) W skład GDDKiA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Studiów; 
2) Biuro Planowania; 
3) Biuro Przygotowania Inwestycji; 
4) Biuro Projektów Priorytetowych; 
5) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji; 
6) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; 
7) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami; 
8) Biuro Spraw Obronnych; 
9) Biuro Prawno-Organizacyjne; 
10) Biuro Systemów Realizacji Inwestycji; 
11) Biuro Administracyjne; 
12) Biuro Ekonomiki i Finansów; 
13) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 
14) Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego. 
2. W skład GDDKiA wchodzą ponadto oddziały terenowe w:  
1) Białymstoku dla województwa podlaskiego,  
2) Bydgoszczy dla województwa kujawsko-pomorskiego,  
3) Gdańsku dla województwa pomorskiego,  
4) Katowicach dla województwa śląskiego,  
5) Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,  
6) Krakowie dla województwa małopolskiego,  
7) Lublinie dla województwa lubelskiego,  
8) Łodzi dla województwa łódzkiego,  
9) Olsztynie dla województwa warmińsko-mazurskiego,  
10) Opolu dla województwa opolskiego,  
11) Poznaniu dla województwa wielkopolskiego,  
12) Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,  
13) Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,  
14) Warszawie dla województwa mazowieckiego,  
15) Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego,  
16) Zielonej Górze dla województwa lubuskiego.  
3. Na czele oddziału stoi dyrektor oddziału, który kieruje oddziałem przy pomocy zastępców dyrektora. 

§ 3a. (3) 1. Obsługę zadań Generalnego Dyrektora zapewniają w szczególności:

1) pion planowania i przygotowania inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Studiów, 
b) Biuro Planowania, 
c) Biuro Przygotowania Inwestycji, 
d) Biuro Projektów Priorytetowych. 
2) pion realizacji inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji, 
b) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi. 
3) pion zarządzania drogami i mostami, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami, 
b) Biuro Spraw Obronnych, 
c) Biuro Prawno-Organizacyjne. 

§ 4. Generalny Dyrektor może powoływać w razie potrzeby zespoły opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz zasady obsługi tych organów.

§ 5. (4) Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA wchodzących w skład pionów, o których mowa w § 3a, zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-14, organizację oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 2, zakres zadań komórek wchodzących w skład oddziałów określa regulamin nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu.

§ 6. Spory kompetencyjne pomiędzy oddziałami oraz pomiędzy oddziałami a komórkami organizacyjnymi GDDKiA, o których mowa w § 3 ust. 1, rozstrzyga Generalny Dyrektor.

§ 7. 1. Przy GDDKiA działają jako wyodrębnione jednostki, gospodarstwa pomocnicze, utworzone na podstawie odrębnych przepisów przez Generalnego Dyrektora. 

2. Nadzór nad gospodarstwami pomocniczymi sprawuje dyrektor generalny urzędu za pośrednictwem dyrektorów oddziałów wymienionych w § 3 ust. 2.