ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 62, poz. 554) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W statucie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 8), w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Biuro Projektów Unijnych,” 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie(1)  z dniem ogłoszenia.