ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU i BUDOWNICTWA

z dnia 1 marca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W statucie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 8 i Nr 7, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.”; 
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W skład GDDKiA wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Biuro Studiów; 
2) Biuro Planowania; 
3) Biuro Przygotowania Inwestycji; 
4) Biuro Projektów Priorytetowych; 
5) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji; 
6) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; 
7) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami; 
8) Biuro Spraw Obronnych; 
9) Biuro Prawno-Organizacyjne; 
10) Biuro Systemów Realizacji Inwestycji; 
11) Biuro Administracyjne; 
12) Biuro Ekonomiki i Finansów; 
13) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 
14) Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego.”;  
3) dodaje się § 3a w brzmieniu: 
„§ 3a. 1. Obsługę zadań Generalnego Dyrektora zapewniają w szczególności:  
1) pion planowania i przygotowania inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Studiów,
b) Biuro Planowania,
c) Biuro Przygotowania Inwestycji,
d) Biuro Projektów Priorytetowych.
2) pion realizacji inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji,
b) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.
3) pion zarządzania drogami i mostami, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
a) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami,
b) Biuro Spraw Obronnych,
c) Biuro Prawno-Organizacyjne.”
4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA wchodzących w skład pionów, o których mowa w § 3a, zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-14, organizację oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 2, zakres zadań komórek wchodzących w skład oddziałów określa regulamin nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu.” 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie(1)  z dniem ogłoszenia.