Liczba gości: 5450
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-19
Zamawiający: Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, tel. (+48 85) 6645839, 6645838, fax. (+48 85) 6513783; 6526157
www.bialystok.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Niniejsza charakterystyka ma charakter poglądowy i stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia.

Przewiduje się realizację zamówienia z wykorzystaniem "Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę", opublikowanych w wersji angielsko-polskiej w wydawnictwie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Opis zamówienia
Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja - włączając węzły) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko - włączając węzły)".

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zgodnie, z programem funkcjonalno - użytkowym: dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy Augustowa.

W ramach przedsięwzięcia zaprojektuj i wybuduj realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa. Odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8. Odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S61. Szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km, w tym odcinek nr 1 o długości około 23,3 km i odcinek nr 2 o długości około 13 km.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę:
• Nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących).
• Równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej.
• Systemu odwodnienia drogi.
• Sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej).
• Urządzeń chroniących środowisko.
• Węzłów: "Augustów", "Borki", "Janówka", "Szkocja", "Lotnisko".
• Mostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka.
• Wiaduktów nad drogami poprzecznymi.
• Przejść dla zwierząt oraz przepustów pod koronami dróg i na zjazdach.
• Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP - ów), (2 x MOP II i 2 x MOP III).
• Obwodu Utrzymania Drogi.
• Innych niezbędnych elementów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.

Planowana obwodnica nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych. Inwestycja nie będzie kolidować z rezerwatami przyrody.

Planowana obwodnica będzie przecinać Obszary Chronionego Krajobrazu: "Dolina Rospudy" oraz "Puszcza i Jeziora Augustowskie".

Droga po wybudowaniu będzie spełniała wszystkie wymagania techniczne dla założonych parametrów projektowych.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do zachowania wymagań zawartych w
programie funkcjonalno - użytkowym.
Lokalizacja inwestycji
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w województwie podlaskim w powiatach augustowskim i suwalskim, w miastach: Augustów i Suwałki, w gminach Augustów, Nowinka, Raczki i Suwałki.

Lokalizacja odcinka nr 1 - droga krajowa nr 8
• Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą


• krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem "Augustów".
• Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za węzłem "Szkocja".

Lokalizacja odcinka nr 2 - droga ekspresowa S 61
• Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła "Szkocja".
• Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem "Lotnisko".
Funkcja drogi
Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.
Stan formalno prawny
Obecnie Zamawiający jest w posiadaniu:
1. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną.
2. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - stanowiący załącznik do wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
Numer przetargu: 15/D/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 42 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obejmuje on okresy zimowe.
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
- 10 000 000 PLN (słownie : dziesięć milionów złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena (cena - 100%)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi na zapytania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ewa Kozłowska, tel. 0-85 66 45 838
Termin składania wniosków: 2010-06-21 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Termin składania wniosków upływa dnia 21.06.2010 r. o godzinie 12:00 czasu lokalnego w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 104 (sekretariat).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: 659 278 677,73 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.03.2011
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
659 278 677,73 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
AB Kauno Tiltai, Ateities pl. 46, 52-105 Kaunas, Litwa
UAB Šiaulių Plentas, Išradėju g. 11, LT-78149 Šiauliai, Litwa
POLDIM Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnów
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24,
16-400 Suwałki
DRO – KONSULT sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
Unibep Spółka Akcyjna, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice
1 498 500 000,09 PLN brutto
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj