Liczba gości: 1096
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-950 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: budowę drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz - Stryszek - Białe Błota (Etap I odcinek Bydgoszcz - Stryszek) od km 45+183,13 do km 50+664,39.
Nr CPV 45.23.31.21-3
Opis przedmiotu zamówienia: budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz - Stryszek - Białe Błota (Etap I odcinek Bydgoszcz - Stryszek) od km 45+183,13 do km 50+664,39.
Nr CPV 45.23.31.21-3
Numer przetargu: 47/2005
Termin realizacji: 13 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: 1 000 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 41 lub pocztą. Cena 2 400,00 zł.
Warunki i sposób płatności: przelew na konto Kredyt Bank S.A. O/Bydgoszcz 56 1500 1360 1213 6006 2227 0000.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Grzegorz Kończak
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lok. nr 32.
Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2005r. o godzinie 11.30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budimex Dromex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Cena: 73 265 823,20 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.11.2005 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
zampub@bydgoszcz.gddkia.gov.pl drukuj