Liczba gości: 1142
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Miłoradz w km 351+870 - 352+350 (i obejmuje projektowany lewoskręt z kierunku Malborka na drogę powiatową nr 2901G) wraz z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego.
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZ KM 351+870 - 352+350
Numer przetargu: GDDKiA-O1/Gd-ZP/43/R-1/2011
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 75 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 145,88 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie, tel. (58) 777 04 50;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr Magdalena Czechowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 25/07/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa
Cena: Cena netto 698 469,13 zł
Podatek VAT 23% 160 647,90 zł
Cena brutto 859 117,03 zł
Data udzielenia zamówienia: 24/08/2011
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 698 469,13 zł
Podatek VAT 23% 160 647,90 zł
Cena brutto 859 117,03 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 802 794,80 zł
Podatek VAT 23% 184 642,80 zł
Cena brutto 987 437,60 zł
drukuj