Liczba gości: 1156
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Prowadzący postępowanie GDDKiA Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ogrodzenia wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko – Redzikowo o długości 7605,76m
Opis przedmiotu zamówienia: Ustawienie siatki wygrodzeniowej wzdłuż drogi krajowej S6
(Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko – Redzikowo
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/Z-14/2011
Termin realizacji: 90 licząc od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28.
Opłata (o ile dotyczy) 477,73 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku przy ul. Sportowej 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Magdalena Mirończuk - Starszy Inspektor ds. Ewidencji Dróg w Rejonie w Słupsku,
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa - Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat, 04.08.2011 r. do godz. 12.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
"METALPOL"
ul. Tatrzańska 7+84-230 Rumia
Cena: 896 693,71
Data udzielenia zamówienia: 8.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 896 693,71
Oferta z najwyższa ceną: 968 168,94
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj