Liczba gości: 919
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-04
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DZIAŁAŃ
Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 „DOLINA LENIWEJ OBRY” ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 „DOLINA ILANKI” W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – TRZCIEL (KM 1+995 – 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:
Część I
Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry” - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej.
Część II
Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 „Dolina Ilanki” - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ
I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 „DOLINA LENIWEJ OBRY” ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 „DOLINA ILANKI” W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – TRZCIEL (KM 1+995 – 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-26/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Izabela Wójcikowska – telefon (0-68) 325 53 13 wew. 258 – Wydział Ochrony Środowiska
b) w sprawach proceduralnych:
Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, parter,
w terminie do 12/08/2011 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ mgr inż. Wawrzyniec Zieliński, Os. Zielona Kotlina 31, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski Cena oferty: 102 276,00 zł brutto (słownie złotych: sto dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ mgr inż. Wawrzyniec Zieliński, Os. Zielona Kotlina 31, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski
Cena: 102 276,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.08.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 102 276,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 204 180,00 zł brutto
drukuj