Liczba gości: 944
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-11
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części:
Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól
Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski
Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary
Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice
Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia:
Część nr 1 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól: 1000
Część nr 2 - Rejon Gorzów Wielkopolski: 500
Część nr 3 - Rejon Żary: 375
Część nr 4 - Rejon Słubice: 333
Zamawiający przewiduje, że około 70% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 zadania.

Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-27/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 11 800,00 PLN, odpowiednio dla:
Części nr 1- 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy),
Części nr 2- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Części nr 3- 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset),
Części nr 4- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 4, parter. Cena SIWZ 10,00 zł (+koszty wysyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Piotr Frątczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
- Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra,
pokój nr 4, do dnia 19.08.2011r. do godz. 08:45
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ nr 2, nr 3, nr 4
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm.), informuje
o unieważnieniu postępowania pn. „Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 zadania” w zakresie części nr 2, nr 3 i nr 4 o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: CZĘŚĆ nr 1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) przekazuje informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: BATCAR SERWIS s. c. Kamil Nowicki, Ryszard Szymański 65-544 Zielona Góra, ul. Przyleśna 3 Cena oferty brutto: 81.918,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: według jedynego kryterium oceny ofert - cena 100% oferta jest ofertą najkorzystniejszą, jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ nr 1
BATCAR SERWIS s. c.
Kamil Nowicki, Ryszard Szymański
65-544 Zielona Góra, ul. Przyleśna 3
Cena: Cena oferty brutto: 81.918,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 14-09-2011
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ nr 1
4 oferty
Oferta z najniższą ceną: cena brutto 81 918,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto 241 658,10 PLN
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj