Liczba gości: 1129
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-25
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-30/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminach:
- dokumentacja: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
- ostateczne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy: okres do upływu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Izabela Wójcikowska – telefon (0-68) 325 53 13 wew. 258 – Wydział Ochrony Środowiska
Katarzyna Rudkiewicz - Wydział Dokumentacji
b) w sprawach proceduralnych
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, parter,
w terminie do 05/09/2011 r., do godziny 9:30
po modyfikacji SIWZ: 07/09/2011 do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Modyfikacja treści SIWZ: W wyniku modyfikacji termin składania ofert został przesunięty na 07/09/2011 do godziny 09.30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Cena oferty: 149 937,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SWECO Infraprojekt Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Cena: cena netto: 121 900,00 zł
cena brutto: 149 937,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: SWECO Infraprojekt Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
cena brutto: 149 937,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA
Piórkowski Gebler Spółka Jawna
ul. Żeromskiego 80
62-600 Koło
cena brutto: 362 358,00 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj