Liczba gości: 892
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 4 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH POSYPYWAREK
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych posypywarek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze: Rejon w Żarach, Świebodzinie, Słubicach i Nowej Soli.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-10/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 22.12.2011r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
pokój nr2
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Magdalena Kwiecień – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
pokój nr 2
24.11.2011r. do godziny 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o. ul. Skrajna nr 80 a 25-650 Kielce, z ceną oferty: 464 940,00 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Schmidt Polska Sp. z o.o.
  ul. Skrajna nr 80a
  25-650 Kielce
  Cena: cena netto: 378 000,00 zł
  cena brutto: 464 940,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 01.12.2011r.
  Liczba otrzymanych ofert: 3
  Oferta z najniższą ceną: Schmidt Polska Sp. z o.o.
  ul. Skrajna nr 80a
  25-650 Kielce
  cena brutto: 464 940,00 zł
  Oferta z najwyższa ceną: KOMUNAL PARTNER Sp. z o.o.
  Pławce 20
  63-000 Środa Wlkp.
  cena brutto: 601 224,00 zł
  ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl drukuj