Liczba gości: 2068
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-07
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, geodezyjno-prawnych, wycen i regulacji stanów prawnych na nieruchomościach, będących
w pasie drogowym dróg krajowych i autostrad na terenie województwa lubuskiego a w szczególności na: drodze krajowej nr 3, 12, 32, 29, 31, 92, 22, 24, 27 oraz na gruntach nie przeznaczonych pod pasy drogowe będące we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-6/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 14.12.2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 50,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP). SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 07.03.2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Agata Pytkowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 230 – Naczelnik Wydziału Nieruchomości
b) w sprawach proceduralnych.
Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, parter,
w terminie do 19/04/2012 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP sp. z o.o. ul. Krośnieńska 3 65-625 Zielona Góra Cena oferty: 837.507,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedem złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (pismo zostanie przesłane faxem), czyli nie wcześniej niż po dniu 27-05-2012 r., w następującym miejscu: Siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31, pokój nr 4, parter.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
Cena: brutto: 837.507,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 30.05.2012
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: brutto: 837.507,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: brutto: 2 866 576,50 zł
drukuj